Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ATR Złożenie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta wniosku o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa

2017-06-19 18:27:03
ATR Złożenie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta wniosku o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 19 czerwca 2017 r. Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie: Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz GP Energia Sp. o. o. (Partner Konsorcjum), złożyło w Sądzie Okręgowym w Warszawie wniosek o zabezpieczenie roszczeń Konsorcjum o:
a) ustalenie, iż spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, nie przysługuje prawo żądania od Konsorcjum zapłaty kwoty 9.767.430,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści 00/100) tytułem kary umownej na podstawie umowy dotyczącej budowy Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto - zamkniętym (zwanej dalej umową) oraz
b) ustalenie, iż spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. nie przysługuje prawo żądania od spółki Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, zapłaty kwoty 2.647.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy 00/100) tytułem wypłaty z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy
oraz ewentualnego roszczenia o
c) zaniechanie bezprawnego skorzystania przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy,
przed wytoczeniem powództwa poprzez:
o zakazanie spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. przyjęcia jakiejkolwiek kwoty z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dotyczącego roszczeń Konsorcjum opisanych w punkcie a) do c) powyżej oraz
o zakazanie Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group dokonania wypłaty na rzecz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. jakiejkolwiek kwoty z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dotyczącego roszczeń Konsorcjum opisanych w punkcie a) do c) powyżej .

W razie udzielenia przez sąd zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie, Konsorcjum w wyznaczonym przez sąd terminie złoży pismo wszczynające postępowanie dotyczące roszczeń Konsorcjum opisanych w punkcie a) do c) powyżej.

Złożenie przez Konsorcjum wniosku o zabezpieczenie roszczeń wynika z dokonanego przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. wezwania skierowanego do InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (Gwarant), o wypłatę z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy kwoty 2.647.000,00 zł, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2017.

Emitent kwestionuje roszczenia spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, uznając je za całkowicie bezpodstawne.
Konsorcjum z udziałem Emitenta do tej pory złożyło przeciwko spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie dwa powództwa: o zapłatę kwoty 12.140.070,20 zł tytułem należności wynikających z realizacji umowy, odpowiadającą wartości nienależnego świadczenia, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2016 oraz o ustalenie nieistnienia prawa spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. do żądania zapłaty przez Konsorcjum kary umownej naliczonej w dniu 4 lipca 2016 r. w związku z realizacją przez Konsorcjum umowy, o złożeniu którego Emitent informował raportem bieżącym 48/2016.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics