Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

BDZ Zmiana Statutu Elektrociepłowni ?Będzin? S.A.

2017-06-19 19:00:09
BDZ Zmiana Statutu Elektrociepłowni ?Będzin? S.A.

Zarząd Elektrociepłowni ,,Będzin" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że zgodnie z uchwałą nr 24 i nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 czerwca 2017 r. na podstawie art. 430 § 1 i 2 Ksh oraz § 23 ust. 1 pkt. 4) Statutu Spółki, dokonano zmian Statutu Spółki polegających na:
I. Treść aktualnego §15 ust 1 Statutu
,,Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał."
Treść dokonanej zmiany §15 ust 1 Statutu
,,Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku."

II. Treść aktualnego §27 ust. 1 Statutu
,,Zarząd Spółki jest zobowiązany najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego:
1. sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym,
2. poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,
3. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć dokumenty wymienione w pkt.1 do oceny Radzie Nadzorczej."

Treść dokonanej zmiany §27 ust. 1 Statutu
,,Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminach wskazanych w ustawie o rachunkowości:
1. sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym,
2. poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,
3. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć dokumenty wymienione w pkt.1 do oceny Radzie Nadzorczej."

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim §38 pkt.1. 2), §100 pkt.1

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics