Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

BRS Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

2018-01-19 16:06:54
BRS Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Spółka") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nabyła w dniu 19 stycznia 2018 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 57.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0238% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0238% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
Zlecenie zostało przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.

W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka posiada bezpośrednio 11.870.905 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 14.160.000 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 10,8462% kapitału zakładowego i dających prawo do 26.030.905 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,8462% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniu 19 stycznia 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.).

Art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy WE L 336 z 23 grudnia 2003 r.).

Załączniki
Pobierz załącznik 1
Wczesniejsze komunikaty
Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-02-14 14:54 BORYSZEW BRS Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną 9,48 +1,27
2018-02-05 19:08 BORYSZEW BRS Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. 9,54 -0,42
2018-02-02 19:31 BORYSZEW BRS Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. 9,62 -0,83
2018-02-01 15:12 BORYSZEW BRS Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. 9,64 -0,21
2018-01-31 15:55 BORYSZEW BRS Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. 9,30 +3,66
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics