Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

CASH FLOW SA zmiana statutu i struktury kapitału zakładowego

2013-10-21 05:55:00
CASH FLOW SA zmiana statutu i struktury kapitału zakładowego

2013-10-21

05:55:00

(PL)-USŁUGI-CONSULTING-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-0-CASH FLOW SA-PLCASHF00018-CASHFLOW

CASH FLOW SA zmiana statutu i struktury kapitału zakładowego

21.10. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 30/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 18 października 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 11 października 2013 roku, zgodnie z którym, Sąd dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki oraz dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zmiany te zostały dokonane na podstawie uchwał Zarządu dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych serii B zamiennych na akcje Cash Flow S. A. serii D. Informacja na temat emisji warrantów została przekazana raportem bieżącym numer 68/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku oraz raportem bieżącym numer 72/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Na mocy przedmiotowego postanowienia sądu rejestrowego zmianie uległa struktura kapitału zakładowego spółki. Przed rejestracją kapitału zakładowego wynosił on 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) złotych i dzielił się na 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji z czego na każdą akcję przypadał jeden głos, w tym 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii A, 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii B oraz 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcje serii C. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego tj. od dnia 11 października 2013 roku kapitał zakładowy wynosi 8.165.000 (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 8.165.000 (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji z czego na każdą akcję przypada jeden głos. Po rejestracji struktura kapitału zakładowego przedstawia się w następujący sposób: 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii A, 4.000.000 (
słownie: cztery miliony) akcji serii B, 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcje serii C oraz 665.000 (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D.

Ponadto na podstawie postanowienia sądu rejestrowego zmianie uległa treść Statutu Spółki w zakresie ő 8 w ten sposób, że jego dotychczasowa treść:

"ő 8.
1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1 zł w ilości nie większej niż 7.500.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji.
2) Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A o numerach od A.0.000.001 do A.1.000.000;
b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii B o numerach od B.0.000.001 do B.4.000.000;
c) Nie więcej aniżeli 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii C o numerach od C.0.000.001 do nie więcej niż C.2.500.000;
3) Akcje serii A są akcjami na okaziciela.
4) Akcje serii B są akcjami na okaziciela.
4b) Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5) Akcje serii A i B są wydane po cenie równej wartości nominalnej.
6) Akcje serii A wydane są za wkłady pieniężne. Wpłata na akcję w wysokości 25% wartości obejmowanych akcji nastąpiła w dniu rejestracji spółki a wpłata na akcję w wysokości 75% wartości obejmowanych akcji nastąpiła do dnia 31 października 2001.
7) Akcje serii B wydane są za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu artykuły 55.1. Kodeksu Cywilnego pod firmą "CASH FLOW KNOW-HOW spółka cywilna Igor Kazimierski, Grzegorz Gniady", wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Dąbrowy Górniczej pod numerami 10054/92 i 26834/2001, przy czym przedmiot wkładu został wyceniony na kwotę 4 000 000 (cztery miliony) złotych.
8) Akcjonariusz posiadający więcej niż 33,33% ogółu głosów w Spółce nie może głosować większą liczbą głosów niż 33,33% ogółu głosów w Spółce."

otrzymała następujące brzmienie:

"ő 8.
1)Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.165.000,00 zł (osiem milionów
sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w ilości 8.165.000 (osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji.
2)Kapitał zakładowy dzieli się na:
a)1.000.000 (jeden milion) akcji serii A o numerach od A.0.000.001 do A.1.000.000;
b)4.000.000 (cztery miliony) akcji serii B o numerach od B.0.000.001 do B.4.000.000;
c)Nie więcej aniżeli 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii C o numerach od
C.0.000.001 do nie więcej niż C.2.500.000;
d)665.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D o numerach od D.0.000.001 do D.0.665.000;
3)Akcje serii A są akcjami na okaziciela.
4)Akcje serii B są akcjami na okaziciela.
5)Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
6)Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
7)Akcje serii A i B są wydane po cenie równej wartości nominalnej.
8)Akcje serii A wydane są za wkłady pieniężne. Wpłata na akcję w wysokości 25% wartości
obejmowanych akcji nastąpiła w dniu rejestracji spółki a wpłata na akcję w wysokości 75%
wartości obejmowanych akcji nastąpiła do dnia 31 października 2001.
9)Akcje serii B wydane są za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu
artykuły 55.1. Kodeksu Cywilnego pod firmą "CASH FLOW KNOW-HOW spółka cywilna Igor Kazimierski, Grzegorz Gniady", wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Dąbrowy Górniczej pod numerami 10054/92 i 26834/2001, przy czym przedmiot wkładu został wyceniony na kwotę 4 000 000 (cztery miliony) złotych.
10)Akcjonariusz posiadający więcej niż 33,33% ogółu głosów w Spółce nie może głosować większą liczbą głosów niż 33,33% ogółu głosów w Spółce."

Teks jednolity statutu znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu wraz z zaznaczeniem dokonanych zmian.

Raport sporządzono na podstawie ő 38 ust. 1 pkt. 2 w zw. z ő 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mln/

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2013-10-01 17:05 CASHFLOW CASH FLOW SA zmiana statutu 2,10 -3,81
2013-08-30 20:29 CASHFLOW CASH FLOW SA Raport okresowy półroczny za 2013 P 2,69 -8,92
2013-08-14 15:43 CASHFLOW CASH FLOW SA zmiana statutu. 2,74 -1,46
2013-08-04 19:41 CASHFLOW CASH FLOW SA Transakcje na znacznych pakietach akcji emitenta 2,90 -6,90
2013-08-04 19:40 CASHFLOW CASH FLOW SA Transakcje na znacznych pakietach akcji emitenta 2,90 -6,90
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics