Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

CPS Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zawiadomienie drugie

2018-10-11 14:13:09
CPS Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zawiadomienie drugie

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Cyfrowy Polsat", ,,Spółka Przejmująca"), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (,,KSH"), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu o planowanym połączeniu Cyfrowego Polsatu oraz Cyfrowego Polsatu Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, Polska, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000373011 (,,CPTM" lub ,,Spółka Przejmowana"), w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym.

Połączenie nastąpi poprzez:

(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,
zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.

W wyniku połączenia Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa CPTM.

Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 12 września 2018 roku i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 187/2018 (5575) poz. 41721 w dniu 26 września 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Cyfrowego Polsatu informuje, iż następujące dokumenty:
o Plan Połączenia,
o Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport były sporządzane),
o Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
o Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
o Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2018 roku,
o Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2018 roku,

(,,Dokumenty Połączeniowe") będą dostępne do wglądu akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu począwszy od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia, to jest od 26 września 2018 roku do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia.

Na podstawie art. 499 § 4 KSH, z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie zostało sporządzone oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

Dokumenty Połączeniowe będą dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowego Polsatu przy ul. Łubinowej 4a w Warszawie, w budynku B1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.
Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowego Polsatu odpisów Dokumentów Połączeniowych.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.Brak komunikatów spełniających wybrane kryteria
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics