Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

DCD Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji Obligacji serii C

2017-07-17 22:16:54
DCD Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji Obligacji serii C

Zarząd Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dalej: ,,Emitent", ,,Spółka") informuje, iż w dniu 17 lipca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji do 2.500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset) sztuk rocznych imiennych zabezpieczonych Obligacji serii C (zwanych dalej: ,,Obligacjami serii C" lub ,,Obligacjami") o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii C wynosi nie więcej niż 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Celem emisji Obligacji jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.

Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, prywatnej tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób, w związku z art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach.

Okres zapadalności Obligacji wynosi 12 (dwanaście) miesięcy. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy 8% (osiem procent) w skali roku, liczonej od wartości nominalnej obligacji. Naliczanie i wypłacanie oprocentowania Obligacji serii B następować w okresach i na warunkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji serii C (dalej: ,,Warunki Emisji").

Obligacje będą zabezpieczone wpisem na hipotece na nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Lubin, powiat lubiński. Nieruchomość ta została wyceniona na kwotę 3.208.479,00 złotych (słownie: trzy miliony dwieście osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) w operacie szacunkowym z dnia 1 marca 2017 roku sporządzonym przez Franciszka Śliwę - rzeczoznawcę majątkowego z uprawnieniami nr 2142.

O przydziale Obligacji serii C Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji ww. informacji ze względu na istotną wartość wyemitowanych obligacji serii C.

Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics