Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

DEK Zawarcie umowy o roboty budowlane z HE 7R Gdańsk 1 sp. z o.o.

2017-06-19 14:46:17
DEK Zawarcie umowy o roboty budowlane z HE 7R Gdańsk 1 sp. z o.o.

Zarząd DEKPOL S.A. (,,Spółka", ,,Emitent") informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 r. zawarł z HE 7R Gdańsk 1 sp. z o. o. (,,Zamawiający") umowę na realizację inwestycji, w oparciu o projekt budowlany, polegającej na budowie hali magazynowej ,,Gdańsk Kowale VI" wraz z towarzyszącą infrastrukturą na nieruchomości, która wchodzi w skład centrum magazynowo-produkcyjnego 7r Logistic w Kowalach (,,Umowa"). Umowa obejmuje min. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie wszelkich robót budowlanych koniecznych do zrealizowania inwestycji ,,pod klucz" oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii.

Za wykonanie robót Spółka otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości rzędu 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za 2016 rok (,,Wynagrodzenie"). Zgodnie z Umową, wszystkie roboty mają zostać zakończone do listopada 2017 roku.

Umowa zawiera zapisy dotyczące kar umownych należnych w przypadku niedotrzymania terminów wynikających z Umowy dotyczących odbioru końcowego robót oraz terminów przejściowych wynikających z harmonogramu prac. Łączna wysokość ww. kar umownych nie może przekroczyć 15% Wynagrodzenia, przy czym nałożenie na Emitenta jakiejkolwiek kary umownej nie wyklucza prawa Zamawiającego do żądania odszkodowania przewyższającego kwotę takiej kary umownej. Ponadto, w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta jest on obowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia. W tej samej wysokości Spółka może żądać kary umownej od Zamawiającego w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics