Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PILNE. GUS podał najnowsze dane o bezrobociu
PILNE. GUS podał najnowsze dane o bezrobociu

ETL Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok 2017.

2017-06-19 15:45:49
ETL Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok 2017.

Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki podpisana uchwała Rady Nadzorczej o dokonanym wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Na podstawie przedstawionych przez Zarząd Spółki propozycji, Rada Nadzorcza powzięła uchwałę nr 02/06/2017 w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i wyraziła zgodę na zawarcie z:
Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-367), przy ul. Kaleńskiej 8, wpisaną przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2558, KRS :0000010785, NIP: 113-23-06-021, umowy na:

- wykonanie przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Eurotel S.A. i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.,

-wykonanie przeglądu sprawozdania finansowego ViaMind Sp. z o.o. oraz Soon Energy Sp.z o.o. za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.,

- badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Eurotel S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2017,

- badanie sprawozdania finansowego ViaMind Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017,

z limitem maksymalnego wynagrodzenia dla biegłego rewidenta w wysokości łącznie 60 000,- zł netto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Umowa z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics