Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
2017-07-17 13:40:46
FSG Umowa znacząca.

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17 lipca 2017 roku została podpisana jednostronnie przez Spółkę (Dostawca) umowa dostawy wielokrotnej z Lubelskim Węglem ,,BOGDANKA" S.A. (Zamawiający). Przedmiotem tej umowy jest dostawa fabrycznie nowych łańcuchów, ogniw oraz zgrzebeł do kompleksów strugowych. Maksymalna wartość umowy wynosi 25.671,9 tys. zł. netto. Do cen netto dolicza się podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. Minimalna wartość umowy wynosi 30% maksymalnej wartości umowy netto.
Umowa zostaje zawarta na czas określony, na okres 18 miesięcy od dnia jej zawarcia, przy czym Strony zgodnie ustalają, że Dostawca obowiązany jest zrealizować zamówienie okresowe na zasadach określonych niniejsza umową, o ile wpłynie ono do Dostawcy przed upływem terminu obowiązywania umowy. Dostawy w ramach tej umowy realizowane będą na podstawie okresowych zamówień określających szczegółowo asortyment, ilość i termin dostawy. W przypadku, gdy wykorzystanie przez Strony maksymalnej kwoty umowy, według stanu na 2 miesiące przed upływem terminu obowiązywania umowy, będzie niższe niż 90% tej kwot. Strony w drodze pisemnego aneksu mogą przedłużyć termin obowiązywania niniejszej umowy o kolejne 18 miesięcy.
W przypadku odstąpienia od umowy dostawy przez Lubelski Węgiel z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Lubelskiego Węgla kary umownej w wysokości 10% maksymalnej wartości netto umowy. W przypadku odstąpienia przez Lubelski Węgiel, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy od umowy dostawy w zakresie niewykonanym, to jest w odniesieniu do wyrobów nie dostarczonych Zamawiającemu do dnia odstąpienia od umowy dostawy, Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Dostawcy karą umowną z tytułu niewykonania umowy dostawy w zakresie niewykonanym, w wysokości 30% łącznej ceny netto wyrobów niedostarczonych Zamawiającemu do dania odstąpienia od umowy dostawy, to jest 30% wartości netto umowy w zakresie niewykonanym, w jakim Zamawiający odstąpił od umowy. Lubelski Węgiel ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z usuwaniem wad przedmiotu umowy w ramach rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości w wysokości 0,1% maksymalnej wartości netto umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usuwaniu wad. Lubelski Węgiel ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z realizacją każdorazowego zamówienia okresowego w wysokości 0,1 % wartości netto części danego zamówienia okresowego, niezrealizowanej w terminie, za każdy dzień opóźnienia. W odniesieniu do zamówień, co do których Dostawca opóźnia się z ich realizacją - czy to w całości czy w części - w stosunku do terminu, w którym powinny być zrealizowane i co do których Zamawiający w terminie 15 dni od dnia upływu terminu ich realizacji przesłał Dostawcy za pośrednictwem faksu lub systemu informatycznego EDI (system Elektronicznej Wymiany Danych) lub poczty elektronicznej wezwanie do realizacji, z upływem 30-go dnia opóźnienia, Lubelski Węgiel oprócz kary umownej określonej w poprzednim zdaniu za każdy kolejny dzień opóźnienia, ma prawo również obciążyć Dostawcę dodatkową karą umowną w wysokości 5% wartości netto całego zamówienia okresowego, a ponadto Lubelski Węgiel uprawniony będzie do odstąpienia od umowy - bez wyznaczania Dostawcy dodatkowego terminu do jej wykonania, które to uprawnienie Lubelski Węgiel ma prawo wykonać w ciągu 9 miesięcy od dnia powstania uprawnienia do odstąpienia od umowy.

W okresie od miesiąca lipca 2016 roku tj. od publikacji rap. nr 29/2016 do dnia publikacji niniejszego raportu zawarto z Lubelskim Węglem ,,BOGDANKA" S. A. umowy (włączając powyższą) na łączną wartość 29.369,8 tys. zł. netto. Umową o najwyższej wartości w tym okresie jest umowa opisana powyżej.

Wczesniejsze komunikaty
Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-01-16 11:23 FASING FSG transakcje z Kettenwerk Becker - Pruente GmbH 17,75 -0,28
2018-01-16 11:22 FASING FSG terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku 17,75 -0,28
2018-01-16 11:21 FASING FSG kontrakt z Mine Office Obukhovskaya Joint-Stock Company 17,75 -0,28
2018-01-15 12:41 FASING FSG Umowy znaczące 17,75
2017-12-18 19:34 FASING FSG Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki 17,17
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics