Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

GPW Powołanie Pana Marka Dietla na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2017-06-19 17:25:11
GPW Powołanie Pana Marka Dietla na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (,,Spółka", ,,Giełda", ,,GPW") informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Marka Dietla na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy.

Powyższa decyzja wejdzie w życie z dniem doręczenia GPW decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w składzie Zarządu Giełdy dokonaną niniejszą uchwałą.

Pan Marek Dietl jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow. Od 2012 r. pan Marek Dietl jest adiunktem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2012-2013 odbył staż na Uniwersytecie Ekonomicznym w Essex. Ukończył także specjalistyczne dwuletnie studia w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance. Od 1999 r. pracował w Simon-Kucher & Partners w Niemczech - spółce specjalizującej się w zarządzaniu cenami. W tej firmie przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta do prokurenta i lidera warszawskiego biura przez trzy lata. W latach 2008-2012 był odpowiedzialny za fundusze venture capital w Krajowym Funduszu Kapitałowym S.A, najpierw jako menedżer inwestycyjny, a potem jako zastępca dyrektora inwestycyjnego. W latach 2007-2008 członek Rady Nadzorczej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Od stycznia 2017 roku zasiada w Komitecie Selekcyjnym funduszu-funduszy PZU Witelo. Posiada także wieloletnie doświadczenie jako członek Rad Nadzorczych spółek notowanych. Zarządzał także trzema spółkami niepublicznymi, a w kolejnych dwunastu zasiadał w Radach Nadzorczych m.in. Lib-Leasing (2005-10); BA Seedfund (2006-08); Inovo Venture Fund (2013-14); Zernike Meta-Ventures (2013-2014). W latach 2007-2010 był społecznym doradcą trzech kolejnych Prezesów Urzędu Regulacji Energetyki. W latach 2008-2013 był mediatorem w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, a obecnie jest społecznym doradcą ekonomicznym Prezydenta RP, ekspertem i członkiem zarządu Instytutu Sobieskiego oraz ekspertem Business Centre Club.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pana Marka Dietla, nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do GPW, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Marek Dietl nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics