Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
2014-09-05 10:51:07
GET SA-P 2014

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
    Raport półroczny SA-P2014     
 
 (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) 
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) 
 
Za półrocze bieżącego roku obrotowego2014obejmujące okresod 2014-01-01 do 2014-06-30 
 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego2013obejmujące okresod 2013-01-01 do 2013-06-30 
 
       data przekazania:2014-09-05    
 
 
  GREENECO SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  GREENECO S.A.    
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00-094 WARSZAWA  
  (kod pocztowy)(miejscowość)  
  WIERZBOWA 9/11    
  (ulica) (numer)  
 
  (telefon) (fax)  
 
  (e-mail) (www)  
  8992435856 932963607  
  (NIP) (REGON)  
 
 (podmiot uprawniony do badania)          
 Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):      
 FALSERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo 
 FALSEOpinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym 
 FALSEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 
 FALSEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
 TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe FALSEw wersji skróconejFALSEw wersji pełnej 
  TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych 
  TRUERachunek zysków i stratTRUEInformacja dodatkowa  
  TRUEZestawienie zmian w kapitale własnym     
 FALSESprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) 


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR 
 półrocze / 2014półrocze / 2013półrocze / 2014półrocze / 2013 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów     
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej     
 Zysk (strata) brutto     
 Zysk (strata) netto     
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej     
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej     
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej     
 Przepływy pieniężne netto, razem     
 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)     
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)88   
 Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2    
 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)46   
 Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)78   
 Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)11   
 Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)     
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)     
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)     
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)     
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)     
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)     
 
  
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 


KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
   
  
 
 PlikOpis 


RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 
 RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
 
  
  
 
 PlikOpis 


OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 
 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
  
  
 
 PlikOpis 


OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 
 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 
  
  
 
 PlikOpis 


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2014-09-05Rafał PietrzakPrezes Zarządu  
 
  


SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
 
 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) 
 
  
 
 PlikOpis 

Załączniki
Pobierz załącznik 1
Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2014-09-05 10:51 GREENECO GREENECO SA Raport okresowy półroczny za 2014 SA-P
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics