Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

IPX Realizacja skupu akcji własnych

2017-02-17 13:49:34
IPX Realizacja skupu akcji własnych

				Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 17 lutego 2017 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) sztuk akcji własnych. Zlecenie zostało przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Akcje zostały nabyte w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej sprzedaży, lub sfinansowania przejęć w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej Impexmetal, przyjętym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 18 z dnia 15 czerwca 2016 r. 

W dniu 17 lutego 2017 roku zrealizowano nabycie 210 000 sztuk o wartości nominalnej 0,40 zł każda w następujących transakcjach stanowiących łącznie 0,1050% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,1050% głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A.:

Godzina zawarcia   Ilość nabytych akcji   Średnia jednostkowa   % udziału w kapitale zakładowym 
transakcji          w poszczególnych      cena nabycia akcji     oraz % głosów na Walnym Zgromadzeniu
                    transakcjach                                 Impexmetal S.A.
10:02:19              15 722                     3,98                     0,0079%
10:02:20              20 000                     3,98                     0,0100%
10:02:21              20 000                     3,98                     0,0100%
10:02:24              20 000                     3,98                     0,0100%
10:02:24             17 640                      3,98                     0,0088%
10:02:24             20 000                      3,98                     0,0100%
10:02:26             20 000                      3,98                     0,0100%
10:02:26             20 000                      3,98                     0,0100%
10:02:27             20 000                      3,98                     0,0100%
10:02:29             20 000                      3,98                     0,0100%
10:02:32             16 638                      3,98                     0,0083%
Suma akcji nabytych 
w dniu 17.02.2017.   210 000		                              0,1050%

W wyniku transakcji z dnia 17 lutego 2017 roku oraz przy uwzględnieniu uprzednio nabytych przez Spółkę akcji własnych w celu realizacji programu zakupu akcji, Spółka posiada łącznie 9.360.000 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,68% udziału w kapitale zakładowym oraz 4,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.). 
Art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy WE L 336 z 23 grudnia 2003 r.).
			
Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-02-15 17:36 IMPEXMET IPX Realizacja skupu akcji własnych 3,95 +1,27
2017-02-13 15:27 IMPEXMET IPX Zawiadomienie o zmianie udziałów 3,97 +0,76
2017-02-10 13:28 IMPEXMET IPX Realizacja skupu akcji własnych 3,94 +0,76
2017-02-09 14:43 IMPEXMET IPX Realizacja skupu akcji własnych 3,94
2017-02-02 13:17 IMPEXMET IPX Realizacja skupu akcji własnych 3,92
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
 • Ostatnio
  oglądane
 • Mój
  portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics