Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

INP Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy.

2017-04-21 11:39:17
INP Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd INPRO S.A.(dalej ,,Spółka") informuje, że w dniu 21 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 7/2017 w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok 2016, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2017 z dnia 20.04.2017 roku.

Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie i przychyla się do wniosku Zarządu, aby część zysku netto Spółki za 2016 rok w kwocie 10.010.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziesięć tysięcy złotych 00/100), tj. 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto Spółki za rok 2016 w kwocie 15.357.957,78 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 78/100) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie i przychyliła się do wniosku Zarządu, aby jako dzień dywidendy ustalić datę 13 czerwca 2017 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy ustalić datę 27 czerwca 2017 roku.

Rada Nadzorcza Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przyjęcie powyższego wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy o proponowanej przez Zarząd Spółki treści.

Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics