Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

INK Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgomadzenie Instal Kraków S.A.

2017-04-21 14:49:16
INK Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgomadzenie Instal Kraków S.A.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. zwołane na dzień 20 maja 2017 roku

I.
Uchwała nr 1/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [-----------------].

II.
Uchwała nr 2/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Wyborczej;
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2016;
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2016;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2016;
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;
f) podziału zysku za 2016 rok;
g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Rafałowi Markiewiczowi i Rafałowi Rajtarowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Kowalskiemu, Dariuszowi Mańko, Jackowi Motyka, Grzegorzowi Pilch, Janowi Szybińskiemu i Piotrowi Wężykowi, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji;
j) wyboru członków Rady Nadzorczej następnej kadencji;
k) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej następnej kadencji.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

III.
Uchwała nr 3/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie [-----------------].

IV.
Uchwała nr 4/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

V.
Uchwała nr 5/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 264.065.594,55 zł;
3. Rachunek zysków i strat za rok 2016, zamykający się zyskiem netto 6.764.374,49 zł;
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016, wykazujące wartość 6.952.477,13 zł;
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 5.035.553,60 zł;
6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2016, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 34.746.122,63 zł;
7. Informacja dodatkowa.

VI.
Uchwała nr 6/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2016.

VII.
Uchwała nr 7/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:
1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 359.432.545,01 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2016, zamykający się zyskiem netto 9.471.746,16 zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016, wykazujące wartość 9.686.921,15 zł;
5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.843.604,82 zł;
6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2016, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39.703.325,39 zł;
7. Informacja dodatkowa.

VIII.
Uchwała nr 8/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016.

IX.
Uchwała nr 9/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:
1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w kwocie 6.764.374,49 zł (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złotych czterdzieści dziewięć groszy) podzielić w następujący sposób:
a) Kwota 1.821.375,00 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 0,25 zł/akcję;
b) Kwota 4.942.999,49 zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy, przy czym:
- Kwota 4.839.655,88 zł (cztery miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
- Kwota 103.343,61 zł (sto trzy tysiące trzysta czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy) zostaje przeznaczona na pokrycie straty wynikającej z tytułu zaksięgowania zobowiązań Spółki dotyczących lat ubiegłych.
2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 21 lipca 2017 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 8 sierpnia 2017 roku.

Uzasadnienie:
Spółka potrzebuje środków finansowych na realizację zamierzeń inwestycyjnych przyczyniających się do zwiększenia możliwości zarobkowania w przyszłości przez umocnienie swojej pozycji na lokalnym rynku deweloperskim, w szczególności na tworzenie banku ziemi. Długie cykle inwestycyjne w działalności deweloperskiej wymagają określonych poziomów gotówki umożliwiających podejmowanie szybkich decyzji o zakupie gruntów po korzystnych cenach.
Niezbędne są również nakłady finansowe na ukończenie realizowanej inwestycji deweloperskiej przy ul. Przewóz w Krakowie, a także na kapitał obrotowy potrzebny do finansowania przewidywanego wzrostu sprzedaży w segmencie Działalności budowlano-montażowej umożliwiającego poprawienie wyniku w tym segmencie.
W ocenie Zarządu, na podstawie przeprowadzonej analizy prognozowanej płynności Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy z zysku za 2016 rok w wysokości 25 groszy na akcję Spółki.

X.
Uchwała nr 10/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.

XI.
Uchwała nr 11/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.

XII.
Uchwała nr 12/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.

XIII.
Uchwała nr 13/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.

XIV.
Uchwała nr 14/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Mańko - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.

XV.
Uchwała nr 15/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Motyka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.

XVI.
Uchwała nr 16/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Pilch - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.

XVII.
Uchwała nr 17/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Szybińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.

XVIII.
Uchwała nr 18/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Wężykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.

XIX.
Uchwała nr 19/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej IX kadencji na [-----] osób.

XX.
Uchwała nr 20[---]/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [--------------------].

XXI.
Uchwała nr 21/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej IX kadencji:
§ 1
Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:
a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),
b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych),
c) Sekretarz Rady Nadzorczej - 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych),
d) Członek Rady Nadzorczej - 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

§ 2
1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej za ten miesiąc, w którym nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje w drodze uchwały Rada Nadzorcza.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

§ 3
Traci moc uchwała nr 24/05/2014 z dnia 17 maja 2014 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics