Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

KGH PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

2017-11-09 17:09:46
KGH PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

				
 
  
 
 
  


Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym zostanie przekazany skorygowany skonsolidowany raport półroczny PSr za I półrocze 2017 r. Korekta raportu jest konsekwencją korekty osądu w zakresie waluty funkcjonalnej spółki zależnej Future 1 Sp. z o.o. i jej zmiany ze złotego polskiego (PLN) na dolara amerykańskiego (USD) dla celów skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wpływ powyższej zmiany na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:

–wzrost zysku netto z kwoty 494 mln PLN do kwoty 1 054 mln PLN - zmiana w kwocie 560 mln PLN,

–zmniejszenie pozostałych całkowitych dochodów z kwoty 981 mln PLN do kwoty 333 mln PLN - zmiana w kwocie 648 mln PLN ,

–zmniejszenie aktywa z tytułu podatku odroczonego z kwoty 460 mln PLN do kwoty 372 mln PLN - zmiana w kwocie 88 mln PLN.

Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami)

Amendment of the consolidated half-year report for the first half of 2017

The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A., in reference to regulatory filing no. 28/2017, announces that an amended consolidated half-year report PSr for the first half of 2017 will be published today. The amendment of the report is a result of the correction of the judgment on the functional currency of the subsidiary Future 1 Sp. z o.o. and its change from the Polish zloty (PLN) to the US dollar (USD) for the purposes of the consolidated financial statements.

Below, we present in brief the impact of the aforementioned change on the consolidated half-year report for the first half of 2017:

– an increase in profit for the period from PLN 494 million to PLN 1 054 million – a change in the amount of PLN 560 million,

– a decrease in other comprehensive income from PLN 981 million to PLN 333 million – a change in the amount of PLN 648 million,

– a decrease in deferred tax assets from PLN 460 million to PLN 372 million – a change in the amount of PLN 88 million.

Legal basis: § 6 sec. 4 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (unified text: Journal of Laws 2014.133 with subsequent amendments)

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
 • Ostatnio
  oglądane
 • Mój
  portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics