Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

KRI Emisja obligacji serii C1

2017-03-20 19:22:19
KRI Emisja obligacji serii C1

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (,,Emitent", ,,Spółka") informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 20 marca 2017 r. uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1 (,,Obligacje").
Obligacje serii C1 wyemitowane zostaną na następujących warunkach:

CEL EMISJI OBLIGACJI:
Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji na bieżącą działalność operacyjną, w tym w szczególności bezpośredni lub pośredni zakup portfeli wierzytelności oraz refinansowanie obligacji.

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:
Spółka wyemituje do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej do 150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100).
Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu (zdematerializowane) i będą zarejestrowane w ewidencji w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach).
Obligacje będą zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.

WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:
Wartość nominalna oraz emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych.

WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:
Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej w wysokości 370 punktów bazowych. Maksymalny termin wykupu Obligacji nastąpi 29 marca 2020 roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych (29 wrzesień 2017 r., 29 marca 2018 r., 29 wrzesień 2018 r., 29 marca 2019 r., 29 wrzesień 2019 r., 29 marca 2020 r.- ,,Dni Płatności Odsetek").
Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed datą wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji może nastąpić najwcześniej w Dniu Płatności Odsetek za 3 okres odsetkowy. W takim wypadku premia dla Obligatariusza wyniesie: 0,75 procent wartości nominalnej jednej Obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za 3 okres odsetkowy) 0,5 procent wartości nominalnej jednej Obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za 4 okres odsetkowy) oraz 0,25 procent wartości nominalnej jednej Obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za 5 okres odsetkowy).
Obligatariusz może żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji bądź zaistnienia podstaw wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji w szczególności gdy:
- Wskaźnik Finansowy przekroczył 225 procent, a Emitent nie uzyskał zgody Zgromadzenia Obligatariuszy na czasowe przekroczenie Wskaźnika Finansowego, przy czym nie dotyczy to przekroczenia Wskaźnika Finansowego w wyniku zaciągnięcia Zadłużenia Finansowego przeznaczonego w całości na spłatę Zadłużenia Finansowego Emitenta;
- zostaną wycofane lub przestaną obowiązywać jakiekolwiek zgody, zezwolenia, decyzje administracyjne lub inne licencje wymagane przez prawo, co powodowałoby uniemożliwienie Emitentowi prowadzenia przez niego działalności gospodarczej i wykonania jego zobowiązań wynikających z Obligacji;
- wszystkie akcje Emitenta zostaną wykluczone lub wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
- wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała walnego zgromadzenia Emitenta o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie decyzja o przeniesieniu siedziby Emitenta za granicę.

WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA:
Obligacje serii C1 nie są zabezpieczone.

WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU OBLIGACJI PROPONOWANYCH DO NABYCIA:
Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi: 346 376 565 zł. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wartość jego zobowiązań finansowych netto nie przekroczy 225% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics