Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

NET Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L

2017-07-17 16:38:00
NET Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Spółka" lub ,,Netia") informuje, że w dniu 17 lipca 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: ,,GPW") podjął uchwałę nr 772/2017 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 120.452 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii L Netii, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej: ,,Akcje").

Jednocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić Akcje z dniem 19 lipca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: ,,KDPW") w dniu 19 lipca 2017 r. ich rejestracji i oznaczenia ich kodem ,,PLNETIA00014".

Akcje zostały przyjęte do depozytu przez KDPW uchwałą nr 449/17 Zarządu KDPW podjętą w dniu 10 lipca 2017 r. pod warunkiem podjęcia przez GPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone pozostałe akcje Spółki oznaczone kodem ,,PLNETIA00014". Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarządu KDPW, zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez GPW decyzji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Akcje wyemitowane zostały w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 r. na skutek wykonania opcji przyznanych pracownikom Spółki zgodnie z planem premiowania akcjami, przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 25 lutego 2011 r. (raport bieżący Spółki nr 10/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.) z późniejszymi zmianami.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics