Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PMP Zawarcie dwóch umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2018-09-21 13:50:53
PMP Zawarcie dwóch umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2018, 23/2018 oraz 31/2018 dotyczących przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018 (Podprogram) organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (KOWR), Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 września 2018 r. powziął informację o podpisaniu dwóch kolejnych umów na dostawy artykułów spożywczych realizowanych w ramach Podprogramu (Umowy).

Na mocy zawartych Umów Emitent i spółka zależna Emitenta - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. (WZPOW) zobowiązali się do dostarczenia, w okresie od października 2018 r. do 31 maja 2019 r. fasoli białej (Emitent) oraz groszku z marchewką (WZPOW), o wymaganiach jakościowych określonych w Umowach, na rzecz organizacji partnerskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wartość dostaw objętych treścią umowy zawartej przez Emitenta oraz przez WZPOW wynosi odpowiednio ok. 12,5 mln zł brutto i 14 mln zł brutto.

Dostawy odbywać się będą w każdym miesiącu realizacji dostaw. W okresie do 31grudnia 2018 r. Emitent oraz WZPOW dostarczą odpowiednio do magazynów organizacji partnerskich od 40% do 60% całkowitej ilości dostaw przewidzianych w poszczególnych Umowach. Zapłata będzie dokonywana na podstawie składanych przez Emitenta oraz WZPOW wniosków sporządzanych odrębnie za dostawy zrealizowane w poszczególnych miesiącach.

Emitent oraz WZPOW wnieśli zabezpieczenie należytego wykonania Umów na łączną kwotę ok. 2,7 mln zł.

W Umowach przewidziano szereg kar umownych płaconych na rzecz KOWR m.in. w przypadku, gdy KOWR odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta lub WZPOW (w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego artykułu spożywczego), w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego artykułu spożywczego z wymaganiami określonymi w Umowie (30% wartości brutto wadliwej partii artykułu spożywczego), w przypadku niezrealizowania dostawy przewidzianej w harmonogramie dostaw, dostarczenia artykułu spożywczego w ilości niezgodnej z ilością zaplanowaną, dostarczenia artykułu spożywczego po upływie terminu (w wysokości liczonej jako procent wartości brutto artykułu spożywczego niedostarczonego lub dostarczonego z opóźnieniem) i in. KOWR zastrzegła w Umowach prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics