Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

P.A. NOVA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

2014-08-28 06:08:58
P.A. NOVA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

				
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
Wybrane dane ze SKONSOLIDOWANEGO Sprawozdania Finansowego (dane w wierszach I-X zaprezentowano za I półrocze 2014 oraz I półrocze 2013, pozostałe dane zaprezentowano na koniec I półrocza 2014 i koniec roku 2013)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 78 986 67 030 18 903 15 907
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 308 14 468 4 382 3 433
Zysk (strata) brutto 13 773 10 306 3 296 2 446
Zysk (strata) netto 11 079 8 274 2 651 1 963
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 522 20 657 7 544 4 902
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 904) (27 686) (5 482) (6 570)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 370) 9 853 (1 525) 2 338
Przepływy pieniężne netto, razem 2 248 2 824 538 670
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,11 0,83 0,27 0,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,11 0,83 0,27 0,20
Aktywa, razem 571 466 577 388 137 342 139 224
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 284 224 295 968 68 308 71 366
Zobowiązania długoterminowe 200 927 203 449 48 289 49 057
Zobowiązania krótkoterminowe 72 528 76 965 17 431 18 558
Kapitał własny 287 242 281 420 69 034 67 858
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 403 2 411
Liczba akcji (w szt.) 10000000 10000000 10000000 10000000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,72 28,14 6,90 6,79
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,72 28,14 6,90 6,79
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 0,5 - 0,12
Wybrane dane z JEDNOSTKOWEGO Sprawozdania Finansowego JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (dane w wierszach XXI-XXX zaprezentowano za I półrocze 2014 oraz I półrocze 2013, pozostałe dane zaprezentowano na koniec I półrocza 2014 i koniec roku 2013)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 71 633 51 493 17 144 12 220
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 734 3 743 1 612 888
Zysk (strata) brutto 9 688 5 692 2 319 1 351
Zysk (strata) netto 7 941 4 570 1 900 1 084
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 617 (4 695) 4 456 (1 114)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 619) (10 537) (3 738) (2 500)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (530) 15 927 (127) 3 780
Przepływy pieniężne netto, razem 2 468 695 591 165
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,79 0,46 0,19 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,79 0,46 0,19 0,11
Aktywa, razem 360 822 370 985 86 717 89 454
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 69 592 82 687 16 725 19 938
Zobowiązania długoterminowe 926 150 223 36
Zobowiązania krótkoterminowe 54 269 58 527 13 043 14 112
Kapitał własny 291 230 288 298 69 992 69 516
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 403 2 411
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,12 28,83 7,00 6,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,12 28,83 7,00 6,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,50 -

kom espi zdz

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2014-08-28 06:08 PANOVA NVA SA-PSr 2014
2014-06-04 12:55 PANOVA P.A. NOVA SA Zawarcie umowy znaczącej 17,59 +1,25
2014-05-23 16:04 PANOVA P.A. NOVA SA zawarcie umowy znaczącej 17,40 -0,11
2014-05-21 11:00 PANOVA P.A. NOVA SA Zawarcie umowy znaczącej 17,11 -0,64
2014-05-12 14:47 PANOVA P.A. NOVA SA skup akcji własnych 16,40 +3,54
Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-11-15 06:15 PANOVA NVA QSr 3/2017: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego 20,00 +0,30
2017-11-09 13:21 PANOVA NVA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego 21,50 -2,33
2017-10-27 14:03 PANOVA NVA Zawarcie aneksu ? zwiększenie wartości kontraktu 22,32 +0,36
2017-10-26 14:35 PANOVA NVA życiorysy członków Zarządu 22,45 -0,58
2017-10-25 18:50 PANOVA NVA Zmiany w składzie Zarządu Emitenta. 22,45 -2,00
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics