Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

2014-08-14 06:30:20
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

				
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
w mln. EUR w mln. EUR
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 16 383 16 740 3 921 3 972
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 2 169 2 174 519 516
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 2 063 1 899 494 451
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 1 519 1 425 364 338
Zysk/(Strata) netto 1 520 1 428 364 339
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej 1 312 1 553 314 369
Całkowite dochody razem 1 313 1 556 314 369
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 703 4 554 886 1 081
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 239) (1 559) (297) (370)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 634) (2 283) (391) (542)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 830 712 199 169
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję przypisany/(a) zwykłym akcjonariuszom jednostki dominującej (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,26 0,24 0,06 0,06
30 czerwca 2014 31 grudnia 2013 30 czerwca 2014 31 grudnia 2013
Aktywa razem 47 197 48 384 11 343 11 667
Zobowiązania razem 18 316 19 931 4 402 4 806
Zobowiazania długoterminowe razem 12 268 12 093 2 948 2 916
Zobowiązania krótkoterminowe razem 6 048 7 838 1 454 1 890
Kapitał własny razem 28 881 28 453 6 941 6 861
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 900 5 900 1 418 1 423
Liczba akcji (średnia ważona w mln szt.) 5 900 5 900 5 900 5 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 4,90 4,82 1,18 1,16
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE półrocze /2014 półrocze /2013 półrocze /2014 półrocze /2013
Przychody ze sprzedaży 13 689 14 504 3 276 3 442
Zysk\(Strata) z działalności operacyjnej 962 1 308 230 310
Zysk\(Strata) przed opodatkowaniem 1 555 1 676 372 398
Zysk\(Strata) netto 1 366 1 422 327 337
Całkowite dochody razem 1 148 1 526 275 362
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 771 3 034 424 720
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (167) (916) (40) (217)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 009) (1 551) (241) (368)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 595 567 142 135
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję przypisany/(a) zwykłym akcjonariuszom (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,23 0,24 0,06 0,06
30 czerwca 2014 31 grudnia 2013 30 czerwca 2014 31 grudnia 2013
Aktywa razem 34 941 35 424 8 397 8 541
Zobowiązania razem 11 710 12 455 2 814 3 003
Zobowiązania długoterminowe razem 7 175 7 023 1 724 1 693
Zobowiązania krótkoterminowe razem 4 535 5 432 1 090 1 310
Kapitał własny 23 231 22 969 5 583 5 538
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 900 5 900 1 418 1 423
Liczba akcji (średnia ważona w mln. szt.) 5 900 5 900 5 900 5 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 3,94 3,89 0,95

kom espi zdz

Wczesniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics