Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zakończenie przez Warszawski Holding

2014-04-23 17:44:00
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zakończenie przez Warszawski Holding

2014-04-23

17:44:00

(PL)-NIERUCHOMOŚCI-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA-PLPHN0000014-PHN

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zakończenie przez Warszawski Holding

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zakończenie przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. Programu skupu akcji własnych spółki dominującej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. oraz przekazanie nabytych akcji na rzecz Skarbu Państwa

23.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 47/2014

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, że z dniem 23 kwietnia 2014 r. Warszawski Holding Nieruchomości S.A., spółka zależna od Emitenta, zakończyła realizację Programu skupu akcji własnych spółki dominującej - Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Zakończenie Programu skupu akcji własnych nastąpiło z uwagi na nabycie przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. wszystkich akcji objętych ww. Programem, tj. 117.614 sztuk akcji Emitenta.

Łączna liczba nabytych przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. akcji własnych Emitenta wyniosła 117.614 sztuk, co stanowi 0,26% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym zgromadzeniu Emitenta. Akcje nabyte zostały za średnią jednostkową cenę nabycia w wysokości 30,64 zł. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 zł, a łączna wartość nominalna nabytych akcji jest równa 117.614,00 zł.

Skup akcji własnych, którego rozpoczęcie nastąpiło w oparciu o Uchwałę Zarządu WHN z dnia 24 marca 2014 r. (Raport bieżący nr 20/2014 z dnia 25 marca 2014 r.), prowadzony był zgodnie z postanowieniami:
1. Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WHN z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia upoważniania spółce WHN do nabycia akcji własnych lub akcji własnych Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.,
2. Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WHN z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych Emitenta,
w celu ich przekazania Skarbowi Państwa tytułem zaspokojenia roszczenia odszkodowawczego Skarbu Państwa wobec WHN.

Po upływie każdego dnia realizacji Programu Spółka przekazywała do publicznej wiadomości dodatkowe informacje dotyczące rozliczenia w danym dniu transakcji nabycia akcji Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A., zgodnie z art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z dnia 23 grudnia 2003).

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z celem określonym w Programie skupu akcji własnych, 117.614 sztuk akcji Emitenta nabytych przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. zostało przekazanych Skarbowi Państwa, tytułem zaspokojenia roszczenia odszkodowawczego Skarbu Państwa wobec Warszawskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Podstawa prawna: ő 5 ust. 1 pkt 6 w związku z ő 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics