Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PXM Rejestracja zmian statutu Spółki

2017-04-21 16:04:38
PXM Rejestracja zmian statutu Spółki

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Spółka") informuje, iż za pomocą systemu usług elektronicznych Ministerstwa Sprawiedliwości eMS (mieszczący się pod adresem https://ems.ms.gov.pl) powziął wiadomość o rejestracji w dniu 19 kwietnia 2017 r. zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2017 roku (przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 29/2017).

W statucie Spółki dokonano zmiany polegającej na dodaniu do § 9 Statutu ustępów 10 i 11 o następującej treści:

,,10. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 14.500.000 zł (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 7.250.000 (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.

11. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 10 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii U posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii U emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 9 marca 2017 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii U będą posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa powyżej."

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics