Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PRÓCHNIK SA objęcie warrantów subskrypcyjnych oraz akcji

2013-02-12 21:09:00
PRÓCHNIK SA objęcie warrantów subskrypcyjnych oraz akcji

2013-02-12

21:09:00

(PL)-HANDEL-LEKKI-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-PRÓCHNIK SA-PLPRCHK00018-PRÓCHNIK

PRÓCHNIK SA objęcie warrantów subskrypcyjnych oraz akcji

12.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 8/2013

Zarząd spółki Próchnik S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ő 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

niniejszym informuje o tym, że w dniu 12 lutego 2013 r. zostały przyjęte złożone przez Spółkę w tym samym dniu oferty objęcia łącznie 160.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Próchnik Spółka Akcyjna z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki (opublikowanej w raporcie bieżącym numer 10/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.).

W wyniku przyjęcia tych ofert objęte zostało łącznie 160.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia 160.000.000 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Objęcie warrantów nastąpiło nieodpłatnie w trybie emisji prywatnej. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki serii I za cenę emisyjną 0,20 zł (dwadzieścia groszy).

Następnie, także w dniu 12 lutego 2013 r., w wykonaniu uprawnień przysługujących posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę, posiadacze warrantów subskrypcyjnych objęli łącznie 160.000.000 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów) akcji Spółki serii I, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
Akcje serii I zostały objęte po cenie emisyjnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję serii I.

Akcje Spółki serii I zostały objęte m.in. przez: Black Lion Fund S.A. z siedzibą w Warszawie - 24.500.000 akcji, Karolinę Mościcką-Bauer - 10.000.000 akcji, Rage Age International Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr - 90.000.000 akcji, fundusze zarządzane przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie - łącznie 28.000.000 akcji.

W związku z objęciem akcji serii I, o którym mowa w niniejszym raporcie i wydaniem dokumentów tych akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (stosownie do art. 452 ő 1 Kodeksu spółek handlowych).

W związku z tym obecnie, po podwyższeniu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 56.496.091,20 zł (pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 282.480.456 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji.

160.000.000 akcji wyemitowanych w ramach wyżej wskazanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uprawnia do 160.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentuje 56,64% kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.),
ő 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mln/

Wczesniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics