Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PRÓCHNIK SA zmiana stanu posiadania

2013-10-09 20:48:00
PRÓCHNIK SA zmiana stanu posiadania

2013-10-09

20:48:00

(PL)-HANDEL-LEKKI-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-PRÓCHNIK SA-PLPRCHK00018-PRÓCHNIK

PRÓCHNIK SA zmiana stanu posiadania

09.10. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 45/2013

Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce.

Stosownie do otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się następująco:

1.Fundusze AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny ("OFE") oraz Metlife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ("DFE")

Amplico PTE S.A. poinformowało Spółkę w dniu 8 października 2013 r., że zarządzane przez nie fundusze OFE oraz DFE zwiększyły zaangażowanie powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% nastąpiło w wyniku zawarcia umowy objęcia akcji spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego spółki w dniu 3 października 2013 roku.
Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE i DFE posiadały łącznie 0 akcji, co stanowiło 0,00% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 0,00% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie OFE i DFE posiadają łącznie 18.000.000 akcji, co stanowi 5,79% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 18.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,79% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2.Black Lion Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("BLF")

BLF zawiadomił Spółkę w dniu 9 października 2013 r., iż zbył akcje Spółki, w związku z czym uległ zmianie posiadany przez BLF udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w Spółce, w taki sposób, że uległ on zmniejszeniu o więcej niż 2% w ogólnej liczbie głosów oraz uległ zmniejszeniu poniżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Transakcja, o której mowa w zawiadomieniu, obejmowała zbycie, w ramach transakcji pakietowej dokonanej w dniu 2 października 2013 r. i rozliczonej w dniu 7 października 2013 r., 9.000.000 akcji Spółki.
Jednocześnie BLF poinformował, że zobowiązał się wobec Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie do niezbywania akcji Spółki w terminie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia tej transakcji, za wyjątkiem 6.300.000 akcji Spółki, które są przedmiotem umów inwestycyjnych zawartych w dniu 12 lutego 2013 r.
Przed dokonaniem transakcji opisanej w zawiadomieniu, BLF posiadał bezpośrednio 35.467.221 sztuk akcji Spółki, stanowiących 11,41% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 35.467.221 głosów, stanowiących 11,41% ogólnej liczby głosów. Inne podmioty powiązane z BLF nie posiadały akcji Spółki.
Po przeprowadzeniu transakcji opisanej w zawiadomieniu BLF posiada bezpośrednio 26.467.221 sztuk akcji Spółki, stanowiących 8,52% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 26.467.221 głosów, stanowiących 8,52% ogólnej liczby głosów. Inne podmioty powiązane z BLF nie posiadają akcji Spółki.
Ponadto BLF poinformował, że BLF, nie jest stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy).

3.członkowie Porozumienia akcjonariuszy Próchnik S.A. ("Członkowie Porozumienia").

Członkami Porozumienia akcjonariuszy Próchnik S.A. z dnia 15 lutego 2013 r. są: Black Lion Fund S.A., Kortowo Sp. z o.o., Karolina Mościcka-Bauer, Rafał Bauer, Rage Age International Holding Limited, Eustis Company Limited, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Członkowie Porozumienia zawiadomili Spółkę w dniu 9 października 2013 r., że w wyniku transakcji dokonanych przez Członka Porozumienia udziały Członków Porozumienia w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległy zmianie w sposób opisany w zawiadomieniu a jednocześnie łączna liczba głosów którymi dysponują Członkowie Porozumienia uległa zmniejszeniu o więcej niż 1% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Transakcja, o której mowa w zawiadomieniu obejmowała zbycie przez Black Lion Fund Spółkę Akcyjną, w ramach transakcji pakietowej dokonanej w dniu 2 października 2013 r. i rozliczonej w dniu 7 października 2013 r., 9.000.000 akcji Spółki.
Jednocześnie Black Lion Fund S.A. zobowiązał się wobec Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie do niezbywania akcji Spółki w terminie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia tej transakcji, za wyjątkiem 6.300.000 akcji Spółki, które są przedmiotem umów inwestycyjnych zawartych w dniu 12 lutego 2013 r.
Przed dokonaniem transakcji, o której mowa w zawiadomieniu Członkowie Porozumienia posiadali łącznie 170.761.904 akcje Spółki reprezentujące 54,96% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 170.761.904 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 54,96% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po dokonaniu transakcji, o której mowa w zawiadomieniu, Członkowie Porozumienia posiadają łącznie 161.761.904 akcje Spółki reprezentujące 52,06% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 161.761.904 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 52,06% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Ponadto stosownie do treści zawiadomienia brak jest podmiotów dominujących i zależnych wobec Członków Porozumienia (i nie będących jednocześnie stroną Porozumienia), które posiadałyby akcje Spółki.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mln/

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics