Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PRC Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

2017-03-20 18:06:34
PRC Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna (,,Spółka"), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
niniejszym informuje o otrzymaniu zawiadomienia Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Towarzystwo") o pośrednim zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Towarzystwo zawiadomiło w imieniu Progress FIZAN, iż łączny udział funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się pośrednio o co najmniej 2% oraz przekroczył próg 33% i 33 i 1/3% głosów w stosunku do zawiadomienia z dnia 29 listopada 2016 r.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zmiana udziału nastąpiła w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 13 marca 2017 r., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 3 marca 2017 r., podjętej w ramach upoważnienia Zarządu udzielonego na podstawie § 8a Statutu (podwyższenie w ramach kapitału docelowego) oraz objęcia w podwyższonym kapitale zakładowym w ramach subskrypcji prywatnej 5.375.252 akcji Spółki przez Listella S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. podmiot zależny w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału Progress FIZAN zarządzany przez Towarzystwo posiadał łącznie 12.500.000 akcji Spółki, stanowiących 26,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 12.500.000 głosów w Spółce, co stanowiło 26,58% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przez spółkę zależną (Listella S.A.) pośrednio Progress FIZAN posiadał 12.500.000 akcji Spółki stanowiących 26,58% kapitału zakładowego Spółki oraz 26,58% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Pozostałe fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały akcji Spółki.

Aktualna liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału Progress FIZAN zarządzany przez Towarzystwo posiada łącznie 17.875.252 akcji Spółki, stanowiących 33,46% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 17.875.252 głosów w Spółce, co stanowi 33,46% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przez spółkę zależną (Listella S.A.) pośrednio Progress FIZAN posiada 17.875.252 akcje Spółki stanowiące 33,46% kapitału zakładowego Spółki oraz 33,46% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Pozostałe fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki.

Ogólna liczba akcji Spółki w Spółce wynosi 53.425.666. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 53.425.666.

Brak jest innych podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.

Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Jednocześnie Spółka informuje, że z przyczyn technicznych uzyskała informację o zawiadomieniu Towarzystwa w dniu 20 marca 2017 r.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics