Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PZU SA informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

2010-06-11 12:14:00
PZU SA informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

2010-06-11

12:14:00

(PL)-USŁUGI-UBEZPIECZENIA-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA-PLPZU0000011-PZU-(PL)-1

PZU SA informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

11.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 20/2010

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 10 czerwca 2010 roku, podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki i wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.
ZWZ ustaliło, że łączna kwota dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku wynosi 13.692.020.688,00 złotych (słownie: trzynaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych), przy czym część tej kwoty w kwocie 12.749.917.095,00 złotych (słownie: dwanaście miliardów siedemset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych) została wypłacona w dniu 26 listopada 2009 roku jako zaliczka na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2009. Pozostała do wypłaty część dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku wynosi 942.103.593,00 złote (słownie: dziewięćset czterdzieści dwa miliony sto trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote), czyli po 10,91 złotego (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję.
Wypłatą dywidendy jest objęte 86 352 300 akcji Spółki.
Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do pozostałej do wypłaty części dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku ustala się na 25 sierpnia 2010 roku. Termin wypłaty wspomnianej wyżej części dywidendy ustala się na 9 września 2010 roku.
Podstawa prawna: ő 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

kom espi amp/

Wczesniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics