Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

RBW Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA dotyczące wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2016

2017-06-19 16:50:48
RBW Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA dotyczące wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2016

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi (,,Spółka"), działając na podstawie postanowień § 38 ust. 1 pkt 11) i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.), informuje niniejszym, że na mocy postanowień Uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017 roku (treść wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z informacją o wynikach głosowania została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 21/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku) - Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016, w łącznej kwocie 23.072.701,52 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze), przeznaczając go w sposób następujący:
(1) w części, tj. w kwocie w wysokości 14.432.000,00 zł (czternaście milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych), tj. w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję - na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki,
(2) w części, tj. w kwocie w wysokości 8.585.978,76 zł (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) - na pokrycie w całości straty z lat ubiegłych, wykazanej w takiejże kwocie, w łącznej wysokości wynoszącej 8.585.978,76 zł (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
(3) w pozostałej części, tj. w kwocie w wysokości 54.722,76 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy) - na kapitał zapasowy Spółki.

Na mocy powołanej wyżej Uchwały Nr 9 ZWZ Spółki z dnia 19 czerwca 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 KSH, ustaliło, w związku z decyzją o przeznaczeniu części zysku netto na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy, że:
(1) w związku z faktem posiadania przez Spółkę na dzień podejmowania powołanej wyżej Uchwały Nr 9 łącznie 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) akcji własnych (akcje na okaziciela serii C4 - akcje zdematerializowane będące przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), a także z uwagi na przepis art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na mocy którego Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji (z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw), w tym uprawnienia do pobierania dywidendy przypadającej na akcje własne - liczba akcji objętych dywidendą wynosi 14.432.000 (czternaście milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące) sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji;
(2) dniem dywidendy (dzień ,,D"), tj. dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dniem ustalenia praw do dywidendy), będzie dzień 26 czerwca 2017 roku;
(3) dniem wypłaty dywidendy (dzień ,,W") będzie dzień 6 lipca 2017 roku.

Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-08-16 14:49 RAINBOW RBW umowa gwarancji ubezpieczeniowej dla spółki 39,90 -2,26
2017-07-25 16:02 RAINBOW RBW Informacja o przychodach Spółki w miesiącu czerwcu 2017 roku 40,40 -1,24
2017-07-10 12:48 RAINBOW RBW podwyższenie sumy gwarancji ubezpieczeniowej 40,20 -0,40
2017-06-29 12:32 RAINBOW RBW zbycie akcji przez podmiot powiązany 41,45 -0,92
2017-06-28 17:59 RAINBOW RBW Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR 41,45 +0,29
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics