Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ROBYG SA ROBYG SA ustanowienie zastawu zwykłego i rejestrowego na udziałach w ROBYG Young City Sp. z o.o.

2013-04-30 18:33:00
ROBYG SA ROBYG SA ustanowienie zastawu zwykłego i rejestrowego na udziałach w ROBYG Young City Sp. z o.o.

2013-04-30

18:33:00

(PL)-BUDOWNICTWO-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-ROBYG SA-PLROBYG00016-ROBYG

ROBYG SA ROBYG SA ustanowienie zastawu zwykłego i rejestrowego na udziałach w ROBYG Young City Sp. z o.o.

30.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 41/2013

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w związku z zawarciem przez ROBYG Young City Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("RYC") spółka zależna od Fort Property Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("FP"), która to spółka jest w 51 % zależna od Spółki w dniu 25 kwietnia 2013 roku umowy kredytowej z bankiem Getin Noble Bank S.A. ("Bank") na kwotę 26.000.000,00 zł ("Kredyt") tj. nie przekraczającą 10% kapitału zakładowego Spółki, - FP w celu zabezpieczenia Kredytu:

a) w dniu 29 kwietnia 2013 r. zawarła z Bankiem umowę zastawu zwykłego na 527.860 udziałach FP w kapitale zakładowym RYC, o wartości nominalnej 50 zł każdy, których wartość księgowa na 29 kwietnia2013 roku wynosiła 26.590.000,00 zł i które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym RYC oraz uprawniają FP do 527.860 głosów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników RYC i w ogólnej liczbie głosów, do łącznej maksymalnej kwoty wierzytelności Banku wynikających z powyższej umowy Kredytu.
b) w dniu 30 kwietnia 2013 r. złożyła do sądu wniosek o wpis do centralnego rejestru zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego przez FP na podstawie umowy zastawu rejestrowego z Bankiem z dnia 29 kwietnia 2013 roku na 527.860 udziałach FP w kapitale zakładowym RYC, o wartości nominalnej 50 zł każdy, których wartość księgowa na 29 kwietnia 2013 roku wynosiła 26.590.000,00 zł i które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym RYC oraz uprawniają FP do 527.860 głosów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników RYC i w ogólnej liczbie głosów, do łącznej najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 39.000.000,00 zł.
c) w dniu 30 kwietnia 2013 r. złożyła wniosek o wpis następującej hipoteki umownej do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 39.000.000,00 zł ustanowionej przez RYC na rzecz Banku na podstawie oświadczenia RYC z dnia 29 kwietnia 2013 roku o ustanowieniu tej hipoteki na nieruchomości RYC składającej się z działki gruntu nr 9/1, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1M/00004289/1, której łączna wartość księgowa wynosi 71.802.600,00 zł;

Hipoteka zostanie ustanowiona po jej wpisaniu do w.w. księgi wieczystej przez właściwy sąd.

Zastawione udziały są długoterminową lokatą kapitałową Spółki.

Podstawa prawna:
ő 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie").

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics