Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

SLV Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii G2

2017-06-19 20:14:34
SLV Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii G2

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") w związku z zakończeniem subskrypcji akcji Spółki, ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, informuje, że:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii G2: 10 luty 2017 r.
Data zakończenia subskrypcji akcji serii G2: 19 czerwca 2017 r.
2) Data przydziału akcji serii G2: nie dotyczy
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 327.886 akcji serii G2
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: nie dotyczy
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 327.886 akcji serii G2
6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: nie dotyczy
7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Akcje serii G2 były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 (jeden) złoty za każdą akcję.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 77 osób, subskrypcja akcji serii G2 nie była dzielona na transze.
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 77 osób; subskrypcja akcji serii G2 nie była dzielona na transze.
10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Spółka nie zawierała umów o subemisję i subemitenci nie objęli żadnych akcji serii G2.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 327.886 zł;
12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 21.000 zł
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 21.000 zł
b) wynagrodzenie subemitentów: 0 zł
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł
d) promocja oferty: 0 zł
Całość kosztów emisji akcji serii G2 zostanie zaliczona do kosztów finansowych.
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii G2 wyniósł: 0,064 zł (6,4 grosza na akcję)
14) 327.886 akcji serii G2 zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu 19 czerwca 2017 r.
15) 327.886 akcji serii G2 zostało dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: § 33 i § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics