Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

TPE wniesienie pozwów przez Amon sp. z o.o. i Talia sp. z o.o.

2018-06-18 14:17:56
TPE wniesienie pozwów przez Amon sp. z o.o. i Talia sp. z o.o.

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. (,,Emitent", ,,Spółka") informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 r. otrzymał odpis pozwu wniesionego przeciwko Emitentowi przez:
(i) spółkę pod firmą Amon sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu (,,Amon"),
(ii) spółkę pod firmą Talia sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu (,,Talia").

Amon oraz Talia wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Polenergia S.A.

Przedmiotem pozwu wniesionego przez Amon i Talia jest żądanie zapłaty przez Emitenta odszkodowania:
(i) na rzecz Amon w kwocie 47.556.025,51 złotych,
(ii) na rzecz Talia w kwocie 31.299.182,52 złotych,

oraz żądanie ustalenia odpowiedzialności Emitenta za szkody, które mogą powstać w przyszłości z czynów niedozwolonych:
(i) wobec Amon w łącznej kwocie 158.262.177,70 złotych,
(ii) wobec Talia w łącznej kwocie 106.964.520,73 złotych.

Podstawa powództw, według twierdzeń przedstawionych przez Amon oraz Talia, wynika z:
a) czynu niedozwolonego Emitenta polegającego na powierzeniu spółce zależnej - Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa w likwidacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (,,PKH") dokonywania dla potrzeb Emitenta (i jego Grupy Kapitałowej) zakupów energii elektrycznej oraz praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, potwierdzających wytworzenie energii w źródłach odnawialnych oraz zakupu praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, będących potwierdzeniem wytworzenia energii w odnawialnym źródle energii (farmie wiatrowej), na podstawie długoterminowych umów zawartych przez PKH z Amon oraz Talia (łącznie ,,Umowy Długoterminowe"), a następnie - wobec niewyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do Umów Długoterminowych - na postawieniu PKH w stan likwidacji oraz podjęciu w toku likwidacji czynności skutkujących wypowiedzeniem Umów Długoterminowych;
b) czynu niedozwolonego Emitenta polegającego na świadomym skorzystaniu przez Spółkę ze szkody wyrządzonej Amon oraz Talia;
c) czynu niedozwolonego popełnionego przez PKH oraz osoby pełniące funkcje likwidatorów PKH, wykonujących czynności powierzone przez Emitenta na rachunek Spółki, polegającego na zerwaniu Umów Długoterminowych oraz zaprzestaniu nabywania od powodów energii elektrycznej oraz praw majątkowych.

O wypowiedzeniu przez PKH Umów Długoterminowych Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2015 z dnia 19 marca 2015 r.

Sądem właściwym dla rozpoznania pozwu jest Sąd Okręgowy w Katowicach.

Spółka, wraz z pełnomocnikiem procesowym, przystąpiła do analizy treści pozwu i w odpowiednim czasie złoży odpowiedź na pozew.

Jednocześnie Emitent podkreśla, że dokonana wstępna ocena żądań pozwu i ich uzasadnienia wskazuje, że powództwa wytoczone przez Amon oraz Talia są bezprzedmiotowe oraz całkowicie bezzasadne.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics