Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

TDX Złożenie przez Konsorcjum z udziałem emitenta wniosku o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa

2017-06-19 18:33:30
TDX Złożenie przez Konsorcjum z udziałem emitenta wniosku o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa

Zarząd Techmadex S.A. (,,Spółka") informuje, iż w dniu 19 czerwca 2017 r. Konsorcjum z udziałem Spółki w składzie: Techmadex S.A. (lider Konsorcjum), Atrem S.A. (partner Konsorcjum) oraz GP Energia Sp. o. o. (partner Konsorcjum), złożyło w Sądzie Okręgowym w Warszawie wniosek o zabezpieczenie roszczeń Konsorcjum o:

a) ustalenie, iż spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie nie przysługuje prawo żądania od Konsorcjum zapłaty kwoty 9.767.430,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści 00/100) tytułem kary umownej na podstawie umowy dotyczącej budowy Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto - zamkniętym (,,Umowa") oraz
b) ustalenie, iż spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. nie przysługuje prawo żądania od spółki InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie zapłaty kwoty 2.647.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy 00/100) tytułem wypłaty z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania Umowy

oraz ewentualnego roszczenia o:

c) zaniechanie bezprawnego skorzystania przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania Umowy, przed wytoczeniem powództwa poprzez:

o zakazanie spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. przyjęcia jakiejkolwiek kwoty z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania Umowy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dotyczącego roszczeń Konsorcjum opisanych w punkcie a) do c) powyżej oraz
o zakazanie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group dokonania wypłaty na rzecz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. jakiejkolwiek kwoty z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania Umowy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dotyczącego roszczeń Konsorcjum opisanych w punkcie a) do c) powyżej.

W razie udzielenia przez sąd zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie, Konsorcjum w wyznaczonym przez sąd terminie złoży pismo wszczynające postępowanie dotyczące roszczeń Konsorcjum opisanych w punkcie a) do c) powyżej.

Złożenie przez Konsorcjum wniosku o zabezpieczenie roszczeń wynika z dokonanego przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. wezwania skierowanego do InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group o wypłatę z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania Umowy kwoty 2.647.000,00 zł, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2017.

Spółka kwestionuje roszczenia spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, uznając je za całkowicie bezpodstawne.

Konsorcjum z udziałem Spółki do tej pory złożyło przeciwko spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie dwa powództwa: o zapłatę kwoty 12.140.070,20 zł tytułem należności wynikających z realizacji Umowy, odpowiadającą wartości nienależnego świadczenia, o czym Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 3/2016 skorygowanym raportem bieżącym EBI nr 4/2016 oraz o ustalenie nieistnienia prawa spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. do żądania zapłaty przez Konsorcjum kary umownej naliczonej w dniu 4 lipca 2016 r. w związku z realizacją przez Konsorcjum Umowy, o złożeniu którego Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 16/2016.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics