Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

TOA Informacja o doręczeniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, względnie o jej uchylenie, z dnia 12 stycznia 2017r. nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. w s

2017-04-21 16:14:59
TOA Informacja o doręczeniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, względnie o jej uchylenie, z dnia 12 stycznia 2017r. nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. w s

TOYA S.A. (dalej: ,,Emitent") powzięła informację, o doręczeniu w dniu 21 kwietnia 2017r. przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział X Gospodarczy, Emitentowi, pozwu ( o wniesieniu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2017 z dnia 14 lutego 2017r.) z dnia 13 lutego 2017r. Akcjonariusza Pana Tomasza Koprowskiego przeciwko Emitentowi o stwierdzenie nieważności (względnie o jej uchylenie) uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Janem Szmidt porozumienia dotyczącego przeniesienia praw autorskich oraz umowy przeniesienia prawa ochronnego z rejestracji znaku towarowego (dalej: Porozumienie).
Ponadto, Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział X Gospodarczy wezwał do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Emitenta raportem bieżącym nr 52/2016 z dnia 06 grudnia 2016r., Emitent otrzymał od Pana Jana Szmidt wniosek, dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z wezwaniem do zaprzestania naruszeń (dalej: Wezwanie) polegających na wykorzystywaniu przez Emitenta grafik autorstwa Jana Szmidt, będących częścią składową znaków towarowych YATO, FLO, VOREL.

W dniu 12 stycznia 2017r. Emitent poinformował raportem bieżącym nr 2/2017 o wyrażeniu zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. na zawarcie Porozumienia. Emitent po otrzymaniu zgody Rady Nadzorczej zawarł z Panem Janem Szmidt Porozumienie, o czym poinformował raportem bieżącym nr 11/2017 z dnia 16 lutego 2017r.

W ocenie Emitenta powództwo jest bezzasadne. Podniesione przez Pana Tomasza Koprowskiego zarzuty, co do zasady nie znajdują uzasadnienia w stanie faktycznym i prawnym sprawy. Z uwagi na powyższe Emitent zamierza złożyć odpowiedź na pozew w którym będzie wnosił o oddalenie powództwa w całości.

Podkreślić należy, że w interesie Emitenta pozostawało kompleksowe unormowanie nieuregulowanych dotychczas kwestii prawnoautorskich, i stworzenie jednoznacznego stanu prawnego w tym zakresie, czemu służyło zawarcie Porozumienia będącego przedmiotem zaskarżonej uchwały. Według najlepszej wiedzy Emitenta zaskarżona uchwała dała podstawę do wyeliminowania ryzyka związanego ze zgłaszaniem dalszych roszczeń i pozwoliła uregulować ostatecznie kwestię autorskich praw majątkowych przysługujących Spółce. Obecnie, na skutek podjęcia uchwały i zawarcia Porozumienia, brak jest ryzyka, że grafiki będące częścią składową znaków towarowych YATO, VOREL, FLO wykorzystywanych przez Spółkę przysługują podmiotom trzecim.

Jednocześnie jednak Emitent zastrzega, iż ostateczne rozstrzygnięcie sporu w tym zakresie należy do obiektywnego i niezależnego sądu powszechnego, który dokona całokształtu oceny okoliczności faktycznych i prawnych sprawy.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics