Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
2017-04-21 11:01:20
ULM Wypłata dywidendy

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. informuje, że w dniu 21 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na mocy Uchwały Nr 7 postanowiło przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 10.711.612,37 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset jedenaście tysięcy sześćset dwanaście złotych i trzydzieści siedem groszy) oraz część niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 17.668.800,43 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych i czterdzieści trzy grosze), w łącznej kwocie 28.380.412,80 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwanaście złotych i osiemdziesiąt groszy) do wypłaty akcjonariuszom w formie dywidendy, tj. w kwocie 5,40 zł (słownie: pięć złotych czterdzieści groszy) brutto na jedną akcję.

Jednocześnie na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy (tj. dzień, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy) na dzień 5 maja 2017 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 18 maja 2017 r.

Wypłatą dywidendy objętych jest 5 255 632 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje. Żadne akcje Emitenta nie są uprzywilejowane, co do dywidendy


Podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics