Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

VISTULA & WÓLCZANKA SA stanowisko zarządu odnośnie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji

2008-05-21 09:27:00
VISTULA & WÓLCZANKA SA stanowisko zarządu odnośnie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji

2008-05-21

09:27:00

GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-VISTULA-(PL)

VISTULA & WÓLCZANKA SA stanowisko zarządu odnośnie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji

Raport bieżący 15/2008

W związku z ogłoszonym w dniu 5 maja 2008 r. przez Vistula&Wólczanka S.A. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki W.Kruk S.A. oraz wyrażonym w dniu 9 maja 2008 r. stanowiskiem zarządu W.Kruk S.A. odnośnie przedmiotowego wezwania Zarząd Vistula&Wólczanka S.A. oświadcza:

I. Ocena stanowiska Zarządu W. Kruk w sprawie wezwania.
Po analizie opinii Zarządu stwierdzamy, iż stanowisko to nacechowane jest brakiem obiektywizmu, a przez to w naszej opinii nie daje akcjonariuszom spółki W.Kruk S.A. odpowiedniego wsparcia w ocenie ogłoszonego wezwania i podjęcia racjonalnej decyzji finansowej o odpowiedzi lub braku odpowiedzi na ofertę. W szczególności dotyczy to szeregu sugestywnych, a nie popartych konkretnymi argumentami stwierdzeń dotyczących naszej oferty, ceny oraz możliwych skutków wezwania na wartość W. Kruk S.A. Według Zarządu skutkiem realizacji oferty będzie utrata znacznej wartości spółki przejmowanej. Poniżej ustosunkowujemy się do kilku wybranych fragmentów Stanowiska, które uznaliśmy za istotne do skomentowania.

1.Cel przejęcia - możliwe synergie.
Zarząd W.Kruk S.A. sugeruje akcjonariuszom, iż oszczędności związane z przejęciem są iluzoryczne nie popierając tego żadną poważną analizą. Wskazuje się brak efektów cross marketingu, rozproszenie terytorialne oraz istnienie różnych systemów IT.
W opinii zarządu Vistula & Wólczanka S.A. koncentracja działalności ( likwidacja wielu siedzib) prowadzi w sposób jednoznaczny do obniżenia kosztów działalności. Lokalizacja sklepów W. Kruk oraz Vistula i Wólczanka w tych samych centrach handlowych umożliwia integrację logistyki (transport, obsługa dostaw) oraz kosztów operacyjnych nadzoru i zarządzania siecią handlową. Istotne znaczenie z punktu widzenia biznesowego ma wzmocnienie pozycji negocjacyjnej w stosunku do dostawców obydwu firm jak i galerii handlowych wynajmujących powierzchnie sklepowe.
Wspólne grupy docelowe tworzą potencjał do efektywnego prowadzenia działań promujących sprzedaż poszczególnych marek - w odniesieniu do całej bazy klientów połączonych firm. Szczególne ważne jest w tym kontekście doświadczenie Vistula & Wólczanka S.A. w prowadzeniu jednego z największych programów lojalnościowych w Polsce.
Integracja IT ( wspólna platforma klasy ERP - NAVISION ) pozwala na niższe koszty zarządzania systemem przy jednoczesnej odrębności systemów obsługujących sprzedaż detaliczną w sklepach. Umożliwia również standaryzację peryferiów, systemu CRM ( obsługa programów lojalnościowych ) a przede wszystkim obniżenie kosztów serwisowych. Nie bez znaczenia jest również wdrożenie mechanizmów BI wspierających techniki zarządzania sprzedażą.
Co do strategii korporacyjnej, Zarząd Vistula&Wólczanka S.A. wielokrotnie deklarował zamiar budowania wspólnie z zarządem Kruk SA firmy będącej domem luksusowych marek na zasadach wyłącznie profesjonalnych i biznesowych. Zamiarem jest stworzenie efektywnej firmy, która w lepszy sposób, wykorzystując synergie kosztowe oraz usprawniając procesy sprzedaży i logistyki produktów, będzie efektywniej konkurować na polskim i w przyszłości europejskim rynku. Zarząd Vistula & Wólczanka S.A. jest przekonany, że działania podjęte po ewentualnej realizacji wezwania zwiększa wartość ekonomiczną i rynkową obydwu łączących się spółek.

2. Wpływ wezwania na strategiczne plany spółki W. Kruk S.A.
Podejmując decyzję o ogłoszeniu wezwania na sprzedaż akcji W.Kruk SA Zarząd Vistula & Wólczanka SA w proponowanej cenie uwzględnił efekty realizacji strategii rozwoju spółki W.Kruk SA sprowadzającej się do rozwoju sieci sprzedaży i upublicznienia spółki zależnej DCG SA. Zarząd Vistula & Wólczanka S.A. publicznie przedstawił alternatywną strategię zakładającą budowę silnej i unikatowej na rynku krajowym grupy kapitałowej zarządzającej portfolio mocnych prestiżowych marek i siecią sprzedaży. W opinii Vistula & Wólczanka S.A. strategia ta co do zasady nie koliduje w planach upublicznienia DCG, wprost przeciwnie w końcowym rezultacie może wpłynąć na powodzenie emisji.

3. Ryzyko zaprzestania współpracy ze strategicznymi dostawcami
W naszej opinii szczególnego komentarza wymaga kwestia dotycząca zagrożenia zerwania współpracy z dostawcami światowych marek W publicznie dostępnych dokumentach spółki W.Kruk nie znajdujemy żadnych informacji o istnieniu w umowach dostaw klauzul stwarzających ponad standardowe ryzyka w przypadku zmiany akcjonariatu.
W zaistniałej sytuacji prosimy Zarząd W.Kruk SA do podania do publicznej wiadomości treści tego typu rygorystycznych zapisów umów i tym samym poddania ich ocenie akcjonariuszy. Jeśli bowiem takie klauzule istnieją to mogą mieć wpływ na ocenę wartości spółki W. Kruk S.A. Teza taka wynika z opinii Zarządu. Uważamy, że wszyscy akcjonariusze powinni mieć w tym względzie równy dostęp do informacji.

4. Ryzyko utraty tożsamości marki W. Kruk oraz jej renomy.
Zgodnie z ogólnie dostępną wiedzą, znak słowno graficzny W.Kruk 1840 został skutecznie przeniesiony na spółkę W.Kruk S.A. W świetle dostępnych publicznie wiadomości nie istnieje zatem ryzyko utraty tożsamości marki. Jeśli istnieją jakiekolwiek prawne ryzyka, związane z używaniem tej marki ponownie prosimy Zarząd o ich precyzyjne ujawnienie. W kwestii utraty renomy, nie dostrzegamy żadnych powodów dla których bycie przez naszą spółkę największym akcjonariuszem W. Kruk miałoby skutkować utratą jej renomy i pozycji. Naszym celem biznesowym jest umocnienie brandu W. Kruk

5.Uwagi dotyczące ceny w wezwaniu
Zdaniem Zarządu W. Kruk SA cena w wezwaniu jest zdecydowanie za niska. Wzywający uważa, iż stwierdzenie ma charakter daleko idący i nieobiektywny. W naszej ocenie nie jest również poparte dostatecznymi argumentami. Dotychczasowa strategia spółki W.Kruk S.A. oraz sposób i jakość jej wdrażania, a także perspektywy dalszego rozwoju Spółki, znajdują odzwierciedlenie w rynkowej wycenie jej akcji. Cena zaoferowana przez Vistula&Wólczanka S.A. jest o ok. 11% wyższa niż średnia cena rynkowa akcji spółki od początku bieżącego roku. Przy cenie za jedną akcję na poziomie 23,70 pln stosunek ceny do wartości księgowej wynosi 6,2 a jej stosunek do zysków za ostatnie 4 kwartały wynosi 23 - jest to poziom o ok. 25% przekraczający poziom mediany dla notowanych na giełdach firm z branży jubilerskiej. Jest to również poziom, przy którym wskaźnik EV/EBITDA o około 30% przekracza wartość mediany dla branży. Zarząd spółki Vistula & Wólczanka S.A. zaoferował premię ponad rynkową wycenę spółki W.Kru
k opierając się na własnej strategii Grupy, umożliwiającej eksploatację potencjału nie zdefiniowanego w planach rozwoju prezentowanych przez Zarząd W.Kruk S.A.
Oczekując dodatkowej premii z tytułu przejęcia kontroli nad spółką, zarząd W.Kruk S.A. nie uwzględnia, że wezwanie obejmuje 66% akcji spółki, a nie pakiet mniejszościowy umożliwiający uzyskanie nieproporcjonalnych korzyści do nabytego udziału. Ponadto termin premia za kontrolę nie ma merytorycznego uzasadnienia. Implikuje on tezę, że znaczący akcjonariusz osiąga szczególne korzyści wobec innych inwestorów. Dotychczasowe działania Zarządu Vistula & Wólczanka S.A. nie uprawniają do postawienia takiej tezy i z pewnością nie jest to zamiarem naszej spółki.
Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że W.Kruk S.A. jest spółką o relatywnie niskiej płynności rynkowej, a wyjście z dużego pakietu akcji w krótkim czasie poprzez sprzedaż na Giełdzie może być wysoce utrudnione bez akceptacji odpowiedniego dyskonta. Uważamy, że Zarząd powinien zwrócić inwestorom uwagę na tego typu czynnik ryzyka.
Opinia Zarządu pomija również inny czynnik ryzyka jakim jest w naszej ocenie - w przypadku nie dojścia wezwania do skutku - możliwość spadku rynkowej ceny akcji spółki W.Kruk S.A. co najmniej do poziomu sprzed ogłoszenia wezwania.

II. Podsumowanie
Zarząd Vistula & Wólczanka S.A. pragnie podkreślić, że ogłoszone wezwanie pozwala inwestorom finansowym oraz inwestorom indywidualnym - akcjonariuszom W.Kruk SA, wyjście z inwestycji po korzystnej cenie i z dużej części posiadanego pakietu, co przy obecnej sytuacji rynkowej i relatywnie niskich obrotach na akcjach Kruk S.A. jest sytuacją korzystną i wyjątkową. Niezależnie od podjętych decyzji akcjonariuszy mają oni prawo wyboru. W zaistniałych okolicznościach, nawet biorąc pod uwagę różnicę opinii co do ceny, określanie naszego wezwania jako wrogie jest nieprofesjonalne. Nie bierze również pod uwagę interesu ogółu akcjonariuszy. Nasza oferta daje im alternatywę i jako taka z zasady jest dla nich korzystna.
W podsumowaniu Zarząd Vistula & Wólczanka S.A. uważa, iż Stanowisko Zarządu W. Kruk SA. jest nie w pełni obiektywne i w naszym odczuciu nie daje akcjonariuszom odpowiedniej porady co do zachowania się w odpowiedzi na wezwanie. Ponieważ taki jest cel Opinii Zarządu , mamy wrażenie, iż nie odzwierciedla ona standardów ładu korporacyjnego.

kom espi mra

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2008-05-15 23:54 VISTULA VISTULA & WÓLCZANKA SA raport okresowy QSr 8,75 -6,06
2008-05-15 23:54 VISTULA VISTULA & WÓLCZANKA SA raport okresowy QSr 8,75 -6,06
2008-05-13 18:46 VISTULA VISTULA&WÓLCZANKA SA nabycie akcji 8,79 -0,46
2008-05-13 18:46 VISTULA VISTULA&WÓLCZANKA SA nabycie akcji 8,79 -0,46
2008-05-05 18:12 VISTULA VISTULA & WÓLCZANKA SA wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji W. KRUK SA 8,75 +2,74
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics