Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PILNE
Średnie pensje rosną w skali roku; ale dwa ostatnie miesiące to spadki

ZUE SA informacja o zawarciu znaczącej umowy - suma umów zawartych z jednym podmiotem

2013-11-29 19:04:00
ZUE SA informacja o zawarciu znaczącej umowy - suma umów zawartych z jednym podmiotem

2013-11-29

19:04:00

(PL)-BUDOWNICTWO-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-ZUE SA-PLZUE0000015-ZUE

ZUE SA informacja o zawarciu znaczącej umowy - suma umów zawartych z jednym podmiotem

29.11. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 44/2013

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), informuje, że w dniu 29 listopada 2013 roku łączna wartość netto umów zawartych pomiędzy Spółką oraz spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej ZUE a Tramwajami Śląskimi S.A z siedzibą w Chorzowie ("Zamawiający") wyniosła 29 000 383,74 PLN.

Przedmiotem umów było świadczenie przez Spółkę oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ZUE prac budowlanych oraz projektowych na rzecz Zamawiającego.

Umowa o największej wartości ("Umowa"), w okresie objętym raportem została zawarta w dniu 25 stycznia 2013 roku.

Przedmiotem Umowy było wykonanie robót budowlanych przez Spółkę na rzecz Zamawiającego dla zadań:
1) "Modernizacja torowiska w ul. Wolności od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami" (zadanie nr 50) w Zabrzu,
2) "Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu" (zadanie nr 51).

Wartość brutto Umowy: 20 476 139,54 PLN

Wartość netto Umowy: 16 647 267,92 PLN

Termin realizacji Umowy: 25 stycznia 2014 roku

Okres udzielonej gwarancji przez Spółkę: 96 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego.

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Spółce kar umownych m.in. w następujących przypadkach:

1) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z winy lub innych przyczyn leżących po stronie Spółki - w wysokości 20% wartości brutto Umowy,
2) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu Umowy - w wysokości 0,3% wartości brutto Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po upływie terminu realizacji Umowy,
3) za opóźnienie w wykonaniu danego zadania w stosunku do terminu realizacji określonego w harmonogramie - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto dla określonego zadania, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, po upływie wyznaczonego w harmonogramie terminu zakończenia zadania,
4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto dla określonego zadania, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał możliwości finansowania zadań, które są przedmiotem Umowy przez Unię Europejską oraz banki, może odstąpić od Umowy bez ujemnych konsekwencji finansowych dla siebie.

Kryterium uznania Umów za znaczące wynika z faktu, iż suma wartości ich przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: ő 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2013-11-22 21:20 ZUE ZUE SA porozumienie zobowiązujące do zawarcia umowy podwykonawczej 10,75 -1,30
2013-11-22 10:40 ZUE ZUE SA informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10,50 +2,38
2013-11-21 17:43 ZUE ZUE SA - zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny 10,50 +2,38
2013-11-14 09:59 ZUE ZUE SA informacja o zawarciu znaczącej umowy 11,00 +3,55
2013-11-13 06:06 ZUE ZUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2013 QSr 10,15 +8,37
Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics