Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ZUE SA zawarcie znaczącej umowy - suma umów zawartych z jednym podmiotem

2013-10-09 21:07:00
ZUE SA zawarcie znaczącej umowy - suma umów zawartych z jednym podmiotem

2013-10-09

21:07:00

(PL)-BUDOWNICTWO-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-ZUE SA-PLZUE0000015-ZUE

ZUE SA zawarcie znaczącej umowy - suma umów zawartych z jednym podmiotem

09.10. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 32/2013

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), informuje, że w dniu 9 października 2013 roku powziął informację, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy, łączna wartość umów zawartych pomiędzy Spółką i Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., podmiotem zależnym od Spółki ("PRK") a Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Ubezpieczyciel") wyniosła 23 097 089,07 PLN.
Przedmiotem umów było świadczenie na rzecz Spółki oraz PRK przez Ubezpieczyciela usług finansowych w przedmiocie udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych.

Umowa o największej wartości ("Umowa"), w okresie objętym raportem została zawarta w dniu 9 października 2013 roku.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce przez Ubezpieczyciela gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad w wysokości 6 765 000 PLN na rzecz Gminy Miasta Szczecin, w związku z wyborem Spółki jako wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektów Zajezdni Pogodno w Szczecinie" w ramach projektu pn.: "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej" "Kontrakt".

Spółka informowała o wyborze najkorzystniejszej oferty na Kontrakt w raporcie bieżącym nr 15/2013 z dnia 6 maja 2013 roku.

Umowa jest ważna:
1) w zakresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy od dnia 11 października 2013 roku nie dłużej niż do dnia 23 marca 2015 roku,
2) w zakresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu rękojmi za wady powstałe w przedmiocie umowy od dnia 24 marca 2015 roku nie później niż do dnia 7 kwietnia 2018 roku.

Opłaty i prowizje z tytułu świadczonych przez Ubezpieczyciela usług związanych z Umową zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Kryterium uznania Umów za znaczące wynika z faktu, iż suma wartości ich przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: ő 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mln/

Wczesniejsze komunikaty
Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics