Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ZUE umowa konsorcjum z PKP Polskie Linie Kolejowe SA

2017-02-17 11:43:17
ZUE umowa konsorcjum z PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 17 lutego 2017 r. została podpisana przez konsorcjum z udziałem Spółki umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) na zadanie pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla projektu "Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska)" (Umowa).

Spółka informowała o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w przetargu na ww. zadanie w raporcie bieżącym nr 53/2016 z dnia 21 października 2016 r.

Umowa została podpisana przez konsorcjum w składzie:
1)Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider),
2)STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie,
3)STRABAG Rail a.s z siedzibą w Ústí nad Labem-Střekov,
4)STRABAG Rail GmbH z siedzibą w Lauda- Königshofen,
5)STRABAG Általános Építő Kft. Z siedzibą w Budapeszcie,
6)ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie, (dalej: Konsorcjum).

Wartość netto Umowy wynosi 159,7 mln zł (tj. 196,4 mln zł brutto), przy czym oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na Spółkę to 52,7 mln zł netto.

Termin realizacji zadania wynosi 26 miesięcy od daty rozpoczęcia prac.

Okres gwarancji udzielonej PKP PLK przez Konsorcjum wynosi 6 lat od daty odbioru końcowego usługi. Okres odpowiedzialności Konsorcjum z tytułu rękojmi za wady jest tożsamy z okresem gwarancji.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Konsorcjum na rzecz PKP PLK w przypadkach wskazanych w Umowie, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu etapu budowy w stosunku do terminów wskazanych w Umowie czy też opóźnienia w usunięciu wad i usterek. Konsorcjum zapłaci również PKP PLK karę w wysokości 30% wartości brutto Umowy w razie odstąpienia przez PKP PLK lub Konsorcjum od realizacji Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Konsorcjum. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może jednak przekroczyć 30% wartości brutto Umowy.

Zapłata kary umownej nie pozbawia PKP PLK prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawarciem Umowy, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 327 mln zł, natomiast przewidywana wartość wynagrodzenia dla Spółki z przetargów, w których Spółka złożyła oferty z najniższą ceną (samodzielnie lub w konsorcjum) wynosi ok. 874 mln zł.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics