Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Akcjonariusz na walnym zgromadzeniu spółki publicznej

0
Podziel się:

Uzyskanie statusu spółki publicznej wiąże się nie tylko z niewątpliwym prestiżem wynikającym z funkcjonowania na rynku kapitałowym, ale też pociąga za sobą daleko idące zmiany w relacjach z akcjonariuszami.

Akcjonariusz na walnym zgromadzeniu spółki publicznej

Uzyskanie statusu spółki publicznej wiąże się nie tylko z niewątpliwym prestiżem wynikającym z funkcjonowania na rynku kapitałowym, ale też pociąga za sobą daleko idące zmiany w relacjach z akcjonariuszami - **pisze dla Money.pl Przemysław Szpytka, Partner Zarządzający Compliance Partners.

W szczególności jest to widoczne w odniesieniu do obowiązków związanych ze zwoływaniem i przeprowadzaniem walnym zgromadzeń, które oczywiście powinny być realizowane zgodnie z przepisami prawa oraz, co staje się równie istotne, powinny odpowiadać standardom ładu korporacyjnego i rosnącym oczekiwaniom akcjonariuszy.

Spróbujmy zatem wskazać pokrótce najistotniejsze kwestie, na które winien zwrócić uwagę akcjonariusz zainteresowany skutecznym i efektywnym uczestnictwem w walnym zgromadzeniu.Przepisy kodeksu spółek handlowych zawierają szczególne regulację dotyczące zwoływania walnego zgromadzenia spółki publicznej. Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obok standardowych informacji porządkowych (w tym data, godzina, miejsce obrad) powinno zawierać precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

Akcjonariusz może zatem odnaleźć już w samym ogłoszeniu informacje o sposobie wykonywania poszczególnych uprawnień korporacyjnych, takich jak prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, czy prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Warto przy tym pamiętać, że opis procedur nie może ograniczać się wyłącznie do powtórzenia regulacji kodeksowych, ale powinien zawierać dodatkowe, szczegółowe informacje wskazujące termin wykonywania uprawnień oraz sposób zgłaszania żądań (adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, wymagane dokumenty potwierdzające odpowiednią liczbę akcji), tak by akcjonariusz mógł się do nich zastosować bez konieczności dodatkowego kontaktu ze spółką.

W ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariusz odnajdzie również informację o dniu rejestracji uczestnictwa w zgromadzeniu. Uprawnionymi do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej są wyłącznie osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą zgromadzenia (_ record date _). Osoba planująca wziąć udział w walnym zgromadzeniu powinna pamiętać, aby nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia oraz nie później niż w dniu następującym po dniu rejestracji wystąpić do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w zgromadzeniu.

Co istotne, w wyniku zgłoszonego żądania nie musi nastąpić fizyczne wydanie zaświadczenia. Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wysyłają bowiem informacje o złożonych żądaniach do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który następnie przekazuje spółce zbiorcze dane akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zobacz na następnej stronie jak wygląda pełnomocnictwo na WZA

Istotną część ogłoszenia stanowią informacje dotyczące wykonywania uprawnień z akcji przez pełnomocnika. Udzielenie pełnomocnictwa nie jest przy tym nadmiernie utrudnione. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym dla pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie jest wymagany bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest skuteczne udzielenie pełnomocnictwa choćby poprzez przesłanie informacji spółce na dedykowany adres poczty elektronicznej. Należy jednak uprzednio zweryfikować w treści ogłoszenia szczególne procedury w tym zakresie, gdyż obowiązkiem spółki jest wskazanie co najmniej jednego sposobu zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Ułatwieniu w wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika służą również odpowiednie formularze, które powinny być załączone do treści ogłoszenia oraz zamieszczone na stronie internetowej spółki.

Strona internetowa spółki publicznej zyskała zresztą na znaczeniu po ostatnich zmianach kodeksu spółek handlowych w zakresie organizacji walnych zgromadzeń. Otóż każda spółka zobligowana jest do jej prowadzenia oraz zamieszczania pełnej dokumentacji związanej ze zwołaniem walnego zgromadzenia, w tym projektów poszczególnych uchwał. Treść podjętych uchwał jest następnie publikowana w ramach realizacji obowiązków informacyjnych. Zainteresowany akcjonariusz, który nie wziął udziału w walnym zgromadzeniu, może więc z łatwością prześledzić, czy propozycje zawarte w ogłoszeniu zyskały w niezmienionej treści aprobatę większości akcjonariuszy.

Powyższe uwagi jedynie sygnalizują istotne aspekty, o których warto pamiętać w przypadku chęci uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, czy choćby śledzenia wydarzeń związanych z jego zwoływaniem oraz przebiegiem. Z pewnością już pobieżna analiza przekazywanych przez spółki publiczne raportów dotyczących walnych zgromadzeń pozwala wysnuć wniosek, iż nierzadko są to dokumenty o obszernej treści, wymagające wnikliwego wczytania w celu odnalezienia poszukiwanych informacji. Kończąc wypada zatem przypomnieć spółkom, że również przejrzystość i efektywność polityki informacyjnej stanowi istotny element dobrych praktyk na rynku publicznym.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/133/t139653.jpg ) ] (http://www.money.pl/gielda/poradniki/artykul/obligacje;korporacyjne;a;ryzyko;wyplacalnosci;emitenta,132,0,831876.html) Obligacje korporacyjne a ryzyko wypłacalności emitenta Wraz z rozwojem rynku Catalyst coraz popularniejszym instrumentem w portfelach inwestorów stają się obligacje korporacyjne pisze dla Money.pl Przemysław Szpytka, partner zarządzający Compliance Partners.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/183/t82359.jpg ) ] (http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/nowy;indeks;na;gpw;tym;razem;obligacji,202,0,772810.html) Nowy indeks na GPW. Tym razem obligacji Rozwój segmentu papierów dłużnych jest jednym z głównych celów strategicznych GPW.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/185/t82361.jpg ) ] (http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/gpw;planuje;stworzenie;nowych;indeksow,116,0,831092.html) GPW planuje stworzenie nowych indeksów WIG30 powstanie w 2012 roku. Tymczasem już w październiku może pojawić się nowy indeks dla kilkuset małych spółek - poinformował Ludwik Sobolewski, prezes GPW.

Adres e-mail autora:pszpytka(at)compliancepartners.pl

giełda
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)