Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Akcjonariusz na walnym zgromadzeniu spółki publicznej

Akcjonariusz na walnym zgromadzeniu spółki publicznej

Uzyskanie statusu spółki publicznej wiąże się nie tylko z niewątpliwym prestiżem wynikającym z funkcjonowania na rynku kapitałowym, ale też pociąga za sobą daleko idące zmiany w relacjach z akcjonariuszami - pisze dla Money.pl Przemysław Szpytka, Partner Zarządzający Compliance Partners.

W szczególności jest to widoczne w odniesieniu do obowiązków związanych ze zwoływaniem i przeprowadzaniem walnym zgromadzeń, które oczywiście powinny być realizowane zgodnie z przepisami prawa oraz, co staje się równie istotne, powinny odpowiadać standardom ładu korporacyjnego i rosnącym oczekiwaniom akcjonariuszy.

Spróbujmy zatem wskazać pokrótce najistotniejsze kwestie, na które winien zwrócić uwagę akcjonariusz zainteresowany skutecznym i efektywnym uczestnictwem w walnym zgromadzeniu.Przepisy kodeksu spółek handlowych zawierają szczególne regulację dotyczące zwoływania walnego zgromadzenia spółki publicznej. Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obok standardowych informacji porządkowych (w tym data, godzina, miejsce obrad) powinno zawierać precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

Akcjonariusz może zatem odnaleźć już w samym ogłoszeniu informacje o sposobie wykonywania poszczególnych uprawnień korporacyjnych, takich jak prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, czy prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Warto przy tym pamiętać, że opis procedur nie może ograniczać się wyłącznie do powtórzenia regulacji kodeksowych, ale powinien zawierać dodatkowe, szczegółowe informacje wskazujące termin wykonywania uprawnień oraz sposób zgłaszania żądań (adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, wymagane dokumenty potwierdzające odpowiednią liczbę akcji), tak by akcjonariusz mógł się do nich zastosować bez konieczności dodatkowego kontaktu ze spółką.

W ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariusz odnajdzie również informację o dniu rejestracji uczestnictwa w zgromadzeniu. Uprawnionymi do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej są wyłącznie osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą zgromadzenia (record date). Osoba planująca wziąć udział w walnym zgromadzeniu powinna pamiętać, aby nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia oraz nie później niż w dniu następującym po dniu rejestracji wystąpić do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w zgromadzeniu.

Co istotne, w wyniku zgłoszonego żądania nie musi nastąpić fizyczne wydanie zaświadczenia. Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wysyłają bowiem informacje o złożonych żądaniach do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który następnie przekazuje spółce zbiorcze dane akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zobacz na następnej stronie jak wygląda pełnomocnictwo na WZA

Poprzednia strona
  • 1
  • 2
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie