Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
ABC DATA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
Data utworzenia
2016-03-17
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2016-03-17
Ilona Weiss
Prezes Zarządu
2016-03-17
Juliusz Niemotko
Wiceprezes Zarządu
2016-03-17
Andrzej Kuźniak
Wiceprezes Zarządu
2016-03-17
Maciej Piotr Kowalski
Wiceprezes Zarządu
2016-03-17
Krystyna Cybulska
Główna Księgowa

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

2015 (w tys. zł)2014 (w tys. zł)2015 (w tys. EUR)2014 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
4 856 264
5 573 430
1 160 453
1 330 396
Zysk z działalności operacyjnej
66 514
60 548
15 894
14 453
Zysk przed opodatkowaniem
59 172
48 587
14 140
11 598
Zysk netto z działalności kontynuowanej
46 838
33 282
11 192
7 945
Podstawowy zysk na jedną akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach
0,38
0,27
0,09
0,06
Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.
122 824 000
124 043 000
122 824 000
124 043 000
Rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję (nie w tysiącach
0,38
0,27
0,09
0,06
Zysk netto
46 838
33 282
11 192
7 945
Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach
0,38
0,27
0,09
0,06
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach
0,38
0,27
0,09
0,06

Skonsolidowane przepływy pieniężne

2015 (w tys. zł)2014 (w tys. zł)2015 (w tys. EUR)2014 (w tys. EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
39 767
157 942
9 503
37 701
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 244
-15 705
-297
-3 749
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-40 387
-125 135
-9 651
-29 870
Przepływy pieniężne netto razem
-1 864
17 102
-445
4 082

Skonsolidowany bilans 

2015 (w tys. zł)2014 (w tys. zł)2015 (w tys. EUR)2014 (w tys. EUR)
Aktywa
1 068 337
948 364
250 695
222 501
Zobowiązania długoterminowe
1 345
1 304
316
306
Zobowiązania krótkoterminowe
765 768
648 471
179 694
152 141
Kapitał własny
301 224
298 589
70 685
70 053
Kapitał zakładowy
125 267
125 267
29 395
29 390