Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
ABC DATA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
Data utworzenia
2015-03-19
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2015-03-19
Ilona Weiss
Prezes Zarządu
2015-03-19
Juliusz Niemotko
Wiceprezes Zarządu
2015-03-19
Krystyna Cybulska
Główna Księgowa

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

2014 (w tys. zł)2013 (w tys. zł)2014 (w tys. EUR)2013 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
5 573 430
4 822 468
1 330 396
1 145 207
Zysk z działalności operacyjnej
60 548
77 158
14 453
18 323
Zysk przed opodatkowaniem
48 587
68 022
11 598
16 153
Zysk netto z działalności kontynuowanej
33 282
59 135
7 945
14 043
Podstawowy zysk na jedną akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach
0,27
0,48
0,06
0,11
Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.
124 043 000
123 888 000
124 043 000
123 888 000
Rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję (nie w tysiącach
0,27
0,48
0,06
0,11

Działalność zaniechana

2014 (w tys. zł)2013 (w tys. zł)2014 (w tys. EUR)2013 (w tys. EUR)
Strata netto z działalności zaniechanej
0
50
0
12
Zysk netto
33 282
59 185
7 945
14 055
Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach
0,27
0,48
0,06
0,11
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach
0,27
0,48
0,06
0,11

Skonsolidowane przepływy pieniężne

2014 (w tys. zł)2013 (w tys. zł)2014 (w tys. EUR)2013 (w tys. EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
157 942
36 378
37 701
8 639
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-15 705
-1 194
-3 749
-284
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-125 135
-31 869
-29 870
-7 568
Przepływy pieniężne netto razem
17 102
3 315
4 082
787

Skonsolidowany bilans

2014 (w tys. zł)2013 (w tys. zł)2014 (w tys. EUR)2013 (w tys. EUR)
Aktywa
948 364
916 521
222 501
220 998
Zobowiązania długoterminowe
1 304
901
306
217
Zobowiązania krótkoterminowe
648 471
599 908
152 141
144 654
Kapitał własny
298 589
315 712
70 053
76 127
Kapitał zakładowy
125 267
125 252
29 390
30 202