Notowania

Raport roczny R

Spółka
ABC DATA
Okres
Raport roczny R
Tytuł
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
0000-00-00
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-03-21
Ilona Weiss
Prezes Zarządu
2017-03-21
Juliusz Niemotko
Wiceprezes Zarządu
2017-03-21
Andrzej Kuźniak
Wiceprezes Zarządu
2017-03-21
Maciej Piotr Kowalski
Wiceprezes Zarządu
2017-03-21
Krystyna Cybulska
Główna Księgowa

Sprawozdanie z całkowitych przychodów

2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
4 017 321
4 293 535
918 098
981 222
Zysk z działalności operacyjnej
11 988
38 699
2 740
8 844
Zysk przed opodatkowaniem
19 919
67 513
4 552
15 429
Zysk netto
19 536
60 276
4 465
13 775
Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach
0,16
0,49
0,04
0,11
Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.
122 594 550
122 824 000
122 594 550
122 824 000
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach
0,16
0,49
0,04
0,11

Przepływy pieniężne

2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
76 819
32 099
17 556
7 336
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-8 809
26 827
-2 013
6 131
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-14 201
-55 599
-3 245
-12 706
Przepływy pieniężne netto razem
53 809
3 327
12 298
761
Bilans 
Aktywa
1 044 591
967 446
236 119
227 020
Zobowiązania długoterminowe
1 105
1 156
250
271
Zobowiązania krótkoterminowe
811 961
705 419
183 535
165 533
Kapitał własny
231 525
260 871
52 334
61 216
Kapitał zakładowy
125 267
125 267
28 315
29 395