Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
ABC DATA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
1970-01-01
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-05-29
Ilona Weiss
Prezes Zarządu
2018-05-29
Andrzej Kuźniak
Wiceprezes Zarządu
2018-05-29
Arkadiusz Lew-Kiedrowski
Wiceprezes Zarządu
2018-05-29
Krystyna Cybulska
Główna Księgowa

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 046 047
994 779
250 346
231 932
Zysk z działalności operacyjnej
6 175
5 488
1 478
1 280
Zysk przed opodatkowaniem
3 576
3 134
856
731
Zysk netto z działalności kontynuowanej
2 307
1 446
552
337
Podstawowy zysk na jedną akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach
0,02
0,01
0
0
Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.
122 594 550
122 594 550
122 594 550
122 594 550
Rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję (nie w tysiącach
0,02
0,01
0

Skonsolidowane przepływy pieniężne

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-17 769
-31 671
-4 253
-7 384
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 507
-453
-361
-106
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
6 215
-21 967
1 487
-5 122
Przepływy pieniężne netto razem
-13 061
-54 091
-3 127
-12 612
Skonsolidowany bilans 
Aktywa
1 000 500
1 244 453
237 733
298 366
Zobowiązania długoterminowe
10 900
11 865
2 590
2 845
Zobowiązania krótkoterminowe
695 436
938 996
165 246
225 130
Kapitał własny
294 164
293 592
69 898
70 391
Kapitał zakładowy
125 267
125 267
29 765
30 034