Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-09-28
Ilona Weiss
Prezes Zarządu
2018-09-28
Andrzej Kuźniak
Wiceprezes Zarządu

Działalność kontynuowana

półrocze / 2018 (w tys. )półrocze /2017 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. EUR)półrocze /2017 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 993 862
1 914 036
470 306
450 637
Zysk z działalności operacyjnej
-890
12 646
-210
2 977
Zysk przed opodatkowaniem
-5 737
8 205
-1 353
1 932
Zysk netto z działalności kontynuowanej
-7 356
4 755
-1 735
1 120
Podstawowy zysk na jedną akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach
-0,06
0,04
-0,01
0,01
Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.
122 594 550
122 594 550
122 594 550
122 594 550
Rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję (nie w tysiącach
-0,06
0,04
-0,01
0,01

Skonsolidowane przepływy pieniężne

półrocze / 2018 (w tys. )półrocze /2017 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. EUR)półrocze /2017 (w tys. EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-6 292
-25 063
-1 484
-5 901
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-3 213
-2 489
-758
-586
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-9 546
-34 410
-2 252
-8 101
Przepływy pieniężne netto razem
-19 051
-61 962
-4 494
-14 588
Skonsolidowany bilans
Aktywa
944 281
1 244 453
216 499
298 366
Zobowiązania długoterminowe
11 272
11 865
2 584
2 845
Zobowiązania krótkoterminowe
680 972
938 996
156 129
225 130
Kapitał własny
252 037
293 592
57 785
70 391
Kapitał zakładowy
125 267
125 267
28 720
30 034
Wybrane dane finansowe: - ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku zostały przeliczone na euro według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień miesiąca w danym roku; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku po kursie 4,2395, a za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku - po kursie 4,2474; ·- - ze skróconego skonsolidowanego bilansu zostały przeliczone według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień 30 czerwca 2018 roku na oraz dzień 31 grudnia 2017 roku, które wynosiły odpowiednio: 4,3616 oraz 4,1709
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.