Notowania

Raport roczny R

Spółka
Arctic Paper SA
Okres
Raport roczny R
Tytuł
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
Data utworzenia
2016-03-21
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2016-03-21
Wolfgang Luebbert
Prezes Zarządu
2016-03-21
Małgorzata Majewska-Śliwa
Członek Zarządu
2016-03-21
Jacek Łoś
Członek Zarządu
2016-03-21
Per Skoglund
Członek Zarządu
2016-03-21
Michał Sawka
Członek Zarządu
2016-03-21
Małgorzata Majewska-Śliwa
Członek Zarządu/Dyrektr Finansowy
2015 (w tys. zł)2014 (w tys. zł)2015 (w tys. EUR)2014 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
106 706
38 779
25 501
9 267
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
8 436
-22 215
2 016
-5 309
Zysk (strata) brutto
5 077
-25 076
1 213
-5 993
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
4 909
-25 110
1 173
-6 001
Zysk (strata) netto za rok obrotowy
4 909
-25 110
1 173
-6 001
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-11 111
-10 387
-2 655
-2 482
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
4 468
-21 405
1 068
-5 115
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-2 529
41 381
-604
9 889
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-9 172
9 589
-2 192
2 292
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
0,07
-0,36
0,02
-0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
0,07
-0,36
0,02
-0,09

Średni kurs PLN/EUR *

2015 (w tys. zł)2014 (w tys. zł)2015 (w tys. EUR)2014 (w tys. EUR)
Aktywa razem (wg.stanu na 31/12/2015 i 31/12/2014
950 202
936 635
222 974
219 749
Zobowiązania długoterminowe (wg.stanu na 31/12/2015 i 31/12/2014
205 001
227 109
48 105
53 283
Zobowiązania krótkoterminowe (wg.stanu na 31/12/2015 i 31/12/2014
76 242
44 632
17 891
10 471
Kapitał własny (wg.stanu na 31/12/2015 i 31/12/2014
668 959
664 893
156 977
155 994
Kapitał podstawowy (wg.stanu na 31/12/2015 i 31/12/2014
69 288
69 288
16 259
16 256
Liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
9,65
9,6
2,27
2,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
9,65
9,6
2,27
2,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR