Notowania

Raport roczny R

Spółka
Arctic Paper SA
Okres
Raport roczny R
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2018-04-09
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-04-09
Per Skoglund
Prezes Zarządu
2018-04-09
Goran Eklund
Członek Zarządu
2018-04-09
Goran Eklund
Dyrektor Finansowy
2017 (w tys. zł)2016 (w tys. zł)2017 (w tys. EUR)2016 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
93 632
98 911
21 988
22 666
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-28 541
-19 425
-6 702
-4 451
Zysk (strata) brutto
-39 266
-32 302
-9 221
-7 402
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
-39 662
-32 516
-9 314
-7 451
Zysk (strata) netto za rok obrotowy
-39 662
-32 516
-9 314
-7 451
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
114 289
-253 361
26 839
-58 059
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-12 582
-3 122
-2 955
-715
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-75 628
257 911
-17 760
59 102
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
26 080
1 428
6 124
327
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
-0,57
-0,47
-0,13
-0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
-0,57
-0,47
-0,13
-0,11

Średni kurs PLN/EUR *

2017 (w tys. zł)2016 (w tys. zł)2017 (w tys. EUR)2016 (w tys. EUR)
Aktywa razem
944 061
981 176
226 345
221 785
Zobowiązania długoterminowe
207 214
277 171
49 681
62 652
Zobowiązania krótkoterminowe
205 815
133 979
49 345
30 285
Kapitał własny
531 032
570 026
127 318
128 849
Kapitał podstawowy
69 288
69 288
16 612
15 662
Liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
7,66
8,23
1,84
1,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
7,66
8,23
1,84
1,86
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR
Kurs PLN/EUR na koniec okresu **
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszonych przez NBP w okresie, którego dotyczą prezentowane dane.Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa