Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Arctic Paper SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2018-11-09
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-11-09
Per Skoglund
Prezes Zarządu
2018-11-09
Goran Eklund
Członek Zarządu
Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Działalność kontynuowana

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
2 377 509
2 212 855
559 536
518 678
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
152 110
129 973
35 798
30 465
Zysk (strata) brutto
124 372
111 180
29 270
26 060
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
93 149
86 697
21 922
20 321

Działalność zaniechana

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR)
Zysk (strata) z działalności zaniechanej
-2 291
-5 852
-539
-1 372
Zysk (strata) netto za rok obrotowy
90 859
80 845
21 383
18 950
Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
45 223
51 032
10 643
11 962
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
68 123
161 955
16 032
37 961
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-114 739
-126 536
-27 003
-29 659
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-12 112
59 328
-2 851
13 906
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-58 728
94 746
-13 821
22 208
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
0,65
0,74
0,15
0,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
0,65
0,74
0,15
0,17

Średni kurs PLN/EUR *

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR)
Aktywa (stan na 30/09/2018 i 31/12/2017
2 131 437
1 900 325
499 002
455 615
Zobowiązania długoterminowe (stan na 30/09/2018 i 31/12/2017
497 844
531 128
116 553
127 341
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30/09/2018 i 31/12/2017
755 855
576 276
176 957
138 166
Kapitał własny (stan na 30/09/2018 i 31/12/2017
876 161
791 294
205 123
189 718
Kapitał podstawowy (stan na 30/09/2018 i 31/12/2017
69 288
69 288
16 221
16 612
Liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
12,65
11,42
2,96
2,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
12,65
11,42
2,96
2,74
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR
13 857 557
3 244 266
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR
0,2
0,05
Kurs PLN/EUR na koniec okresu **
4,2714
4,1709

Wybrane jednostkowe dane finansowe

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
69 287
81 526
16 306
19 109
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
42 002
14 777
9 885
3 464
Zysk (strata) brutto
28 979
5 653
6 820
1 325
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
28 675
5 653
6 749
1 325
Zysk (strata) netto za rok obrotowy
28 675
5 653
6 749
1 325
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-90 408
65 940
-21 277
15 456
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-199
-3 068
-47
-719
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
59 884
-57 216
14 093
-13 411
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-30 723
5 656
-7 231
1 326
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
0,41
0,08
0,1
0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
0,41
0,08
0,1
0,02

Średni kurs PLN/EUR *

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR)
Aktywa (stan na 30/09/2018 i 31/12/2017
976 215
944 061
228 547
219 085
Zobowiązania długoterminowe (stan na 30/09/2018 i 31/12/2017
160 075
207 214
37 476
48 087
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30/09/2018 i 31/12/2017
269 599
205 815
63 117
47 763
Kapitał własny (stan na 30/09/2018 i 31/12/2017
546 540
531 032
127 953
123 235
Kapitał podstawowy (stan na 30/09/2018 i 31/12/2017
69 288
69 288
16 221
16 079
Liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
69 287 783
69 287 783
69 287 783
69 287 783
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
7,89
7,66
1,85
1,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
7,89
7,66
1,85
1,78
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR
Kurs PLN/EUR na koniec okresu **
Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP liczonych narastająco od początku roku do końca okresu, za który sporządzany jest raport.Pozycje bilansowe i wartość księgową na jedną akcję przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.