Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-10-01
Tomasz Piotrowski
Likwidator Spółki

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

półrocze / 2020 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. )półrocze / 2020 (w tys. EUR)półrocze / 2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
19 658
38 383
4 426
8 951
Strata z działalności operacyjnej
-59 694
-4 355
-13 441
-1 016
Strata brutto
-104 125
-6 056
-23 445
-1 412
Strata netto
-104 670
-6 175
-23 567
-1 440
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-3 863
-2 396
-870
-559
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-3 741
-3 783
-842
-882
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-2 380
-4 693
-536
-1 094
Przepływy pieniężne netto, razem
-9 984
-10 872
-2 248
-2 535
30 062 020
31 122 019
30 062 020
31 122 019
Aktywa razem
60 758
256 911
13 605
60 329
Zobowiązania długoterminowe
436
65 784
98
15 448
Zobowiązania krótkoterminowe
198 156
221 371
44 370
51 983
Kapitał własny
-137 834
-30 243
-30 863
-7 102
Kapitał podstawowy
5 978
5 978
1 339
1 404
Liczba akcji (w szt.
5 978 260
5 978 260
5 978 260
5 978 260
Strata na jedną akcję (w zł, EUR) w I półroczu
-17,51
-1,03
-3,94
-0,24
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł, EUR
-23,06
-5,06
-5,16
-1,19
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
2 020
2 019
2 020
2 019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
0
2
0
0
Strata z działalności operacyjnej
-127
-106
-29
-25
Strata brutto
-2 431
-2 365
-547
-552
Strata netto
-2 431
-2 365
-547
-552
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-248
-121
-56
-28
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-150
14
-34
3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
396
100
89
23
Przepływy pieniężne netto, razem
-2
-7
0
-2
30 062 020
31 122 019
30 062 020
31 122 019
Aktywa razem
28 855
28 695
6 461
6 738
Zobowiązania długoterminowe
28 979
28 965
6 489
6 802
Zobowiązania krótkoterminowe
108 935
106 357
24 392
24 975
Kapitał własny
-109 059
-106 628
-24 420
-25 039
Kapitał podstawowy
5 978
5 978
1 339
1 404
Liczba akcji (w szt.
5 978 260
5 978 260
5 978 260
5 978 260
Starat na jedną akcję (w zł, EUR) w I półroczu
-0,41
-0,4
-0,09
-0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł, EUR
-18,24
-17,84
-4,08
-4,19
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł, EUR
0
0
0
0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.