Notowania

Raport roczny R

Spółka
CPD SA
Okres
Raport roczny R
Tytuł
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
Data utworzenia
2015-03-19
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2015-03-19
Elżbieta Wiczkowska
Prezes Zarządu
2015-03-19
Iwona Makarewicz
Członek Zarządu
2015-03-19
Colin Kingsnorth
Członek Zarządu
2015-03-19
Accounting Solutions
2014 (w tys. zł)2013 (w tys. zł)2014 (w tys. EUR)2013 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedazy netto
621
999
148
237
Zysk /strata z działalności operacyjnej
107 161
-49 680
25 580
-11 798
Zysk /strata przed opodatkowaniem
115 656
-48 267
27 608
-11 462
Zysk /strata netto
115 656
-48 267
27 608
-11 462
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-1 231
-445
-294
-106
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-19 177
4 197
-4 578
997
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
26 125
-15 271
6 236
-3 627
Przepływy pieniężne netto, razem
5 717
-11 519
1 365
-2 735
Zysk /strata netto na akcję
3,37
-1,42
0,8
-0,34
Rozwodniony zysk /strata na akcję
2,96
-1,42
0,71
-0,34
Aktywa razem
459 134
324 823
107 720
78 323
Zobowiązania razem
57 987
11 425
13 605
2 755
Zobowiązania długoterminowe
55 649
9 304
13 056
2 243
Zobowiązania krótkoterminowe
2 338
2 121
548
511
Kapitał własny
401 146
313 398
94 115
75 569
Kapitał zakładowy
3 286
3 460
771
834