Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
CPD
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2017-03-17
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-03-17
Elżbieta WIczkowska
Prezes Zarządu
2017-03-17
Colin Kingsnorth
Członek Zarządu
2017-03-17
Iwona Makarewicz
Członek Zarządu
2017-03-17
John Purcell
Członek Zarządu
2017-03-17
Waldemar Majewski
Członek Zarządu
2017-03-17
Joanna Jagiełło
Główna Księgowa
2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedazy netto
20 022
18 735
4 576
4 477
Zysk /strata z działalności operacyjnej
10 902
58 172
2 492
13 901
Zysk /strata przed opodatkowaniem
2 473
53 418
565
12 765
Zysk /strata netto
-3 856
46 348
-881
11 075
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
8 824
-6 583
2 017
-1 573
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
59 975
-21 244
13 706
-5 077
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-4 873
35 130
-1 114
8 395
Przepływy pieniężne netto, razem
63 926
7 303
14 609
1 745
Zysk /strata netto na akcję
-0,12
1,41
-0,03
0,34
Rozwodniony zysk /strata na akcję
-0,17
0,99
-0,04
0,24
Aktywa razem
715 975
711 477
161 839
166 955
Zobowiązania razem
269 072
260 646
60 821
61 163
Zobowiązania długoterminowe
190 959
235 126
43 164
55 174
Zobowiązania krótkoterminowe
78 113
25 520
17 657
5 989
Kapitał własny
446 903
450 831
101 018
105 792
Kapitał zakładowy
3 286
3 286
743
771