Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
CPD SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2018-11-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-11-27
Elżbieta Wiczkowska
Prezes Zarządu
2018-11-27
Iwona Makarewicz
Członek Zarządu
2018-11-27
Colin Kingsnorth
Członek Zarządu
2018-11-27
John Purcell
Członek Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży netto
16 976
15 123
3 991
3 553
Zysk /strata z działalności operacyjnej
15 308
9 824
3 599
2 308
Zysk /strata przed opodatkowaniem
9 887
1 424
2 324
335
Zysk /strata netto
14 261
-949
3 353
-223
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-11 625
48 919
-2 733
11 492
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
103 837
38 318
24 412
9 002
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-146 833
-33 474
-34 521
-7 864
Przepływy pieniężne netto, razem
-54 621
53 763
-12 841
12 630
Zysk /strata netto na akcję
0,36
-0,03
0,09
-0,01
Rozwodniony zysk /strata na akcję
0,36
-0,02
0,09
-0,01
9,2018
12,2017
9,2018
12,2017
Aktywa razem
597 166
761 000
139 806
182 455
Zobowiązania razem
254 154
289 281
59 501
69 357
Zobowiązania długoterminowe
140 668
151 893
32 933
36 417
Zobowiązania krótkoterminowe
113 486
137 388
26 569
32 940
Kapitał własny
343 012
471 719
80 304
113 098
Kapitał zakładowy
3 935
3 935
921
943
Dane finansowe za prezentowane okresy zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań całkowitych dochodów oraz z rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na koniec każdego miesiąca okresu obrotowego tj. od 1 stycznia 2018 do 28 września 2018 r. - 4,2535 PLN/EUR (od 1 stycznia 2017 do 29 września 2017 r. - 4,2566 PLN/EUR).Pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 28 września 2018 r., który wynosił 4,2714 PLN/EUR i na 29 grudnia 2017 r., który wynosił 4,1709 PLN/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.